ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือก และวิธีการจัดซื้อยาที่เป็นวัคซีนที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. ...

June 10, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

Immunology concepts for vaccinology

December 04, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริม การสนับสนุน และการให้ความร่วมมือ เพื่อการบริหารจัดการ การจัดหา การกระจายวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ประชาชน

October 29, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยการให้ทุน การส่งเสริม การสนับสนุน และการสร้างความร่วมมือ เพื่อการวิจัย การพัฒนา การผลิต วัคซีน

  

August 30, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์, ชุดโปรแกรม และเครื่องสำรองไฟ ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2563

June 09, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศสถาบันวัคซีนแห่งชาติ การว่าจ้างผู้สอบบัญชี ปีงบประมาณ 2564

 

April 10, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจัดจ้างสำรวจความต้องการด้านเนื้อหาในระบบ E-course training และนำร่องใช้งานระบบฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2563

 

April 07, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน การว่าจ้างผู้สอบบัญชี ปีงบประมาณ 2564

 

April 03, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กร ประจำปี 2563

June 30, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

สถาบันวัคซีนฯ ระดมสมองผู้เชี่ยวชาญของประเทศ ทำ“พิมพ์เขียว”วิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัส COVID- 19

     

February 17, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ส.ค.ส พระราชทาน 2563

     

February 04, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

สวช. จัดประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

                   

February 03, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าววิชาการ

สวช.ร่วมกับ วช. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ของประเทศ

                   

July 22, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

“บอร์ดวัคซีนชาติ”ออกระเบียบสนับสนุนผู้ผลิตวัคซีนในประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีน เน้นการยืนบนขาตัวเอง

                

June 30, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

สวช. ประชุมแนวทางการควบคุมกำกับการวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการผลิตวัคซีน COVID – 19

                  

June 25, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน ติดตามความพร้อม และขีดความสามารถในการผลิตวัคซีนใช้ในประเทศ รองรับสถานการณ์ปกติและฉุกเฉิน

             

May 14, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวสมัครงาน

ประกาศสถาบัน เรื่อง เลื่อนการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล ในตำแหน่งผู้จัดการสำนักบริหารความมั่นคงด้านวัคซีน

August 06, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้จัดการสำนักบริหารความมั่นคงด้านวัคซีน

August 03, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน รอบที่ 3

July 24, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้จัดการสำนักอำนวยการ

July 22, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด