ข่าวประชาสัมพันธ์

Immunology concepts for vaccinology

December 04, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริม การสนับสนุน และการให้ความร่วมมือ เพื่อการบริหารจัดการ การจัดหา การกระจายวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ประชาชน

October 29, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยการให้ทุน การส่งเสริม การสนับสนุน และการสร้างความร่วมมือ เพื่อการวิจัย การพัฒนา การผลิต วัคซีน

  

August 30, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกได้รับสิทธิยกเว้นค่าลงทะเบียน ในการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9

July 08, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสถาบันวัคซีนแห่งชาติ การว่าจ้างผู้สอบบัญชี ปีงบประมาณ 2564

 

April 10, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจัดจ้างสำรวจความต้องการด้านเนื้อหาในระบบ E-course training และนำร่องใช้งานระบบฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2563

 

April 07, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน การว่าจ้างผู้สอบบัญชี ปีงบประมาณ 2564

 

April 03, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน การจัดจ้างสำรวจความต้องการด้านเนื้อหาในระบบ E-course training และนำร่องใช้งานระบบฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2563

March 11, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

สถาบันวัคซีนฯ ระดมสมองผู้เชี่ยวชาญของประเทศ ทำ“พิมพ์เขียว”วิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัส COVID- 19

     

February 17, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ส.ค.ส พระราชทาน 2563

     

February 04, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

สวช. จัดประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

                   

February 03, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

สวช.จัดอบรม “Immunology concepts for Vaccinology”

      

January 16, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าววิชาการ

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน ติดตามความพร้อม และขีดความสามารถในการผลิตวัคซีนใช้ในประเทศ รองรับสถานการณ์ปกติและฉุกเฉิน

             

May 14, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ประจำวันที่ 17 เมษายน 2563

                   

April 17, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ประจำวันที่ 16 เมษายน 2563

                      

April 16, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ประจำวันที่ 15 เมษายน 2563

                      

April 16, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน รอบที่ 3

May 29, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน รอบที่ 2

May 25, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน รอบที่ 2

May 18, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน รอบที่ 2

April 30, 2020

>> อ่านข่าวทั้งหมด