Vaccine News

News Release

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยปี 2561 รุ่นที่ 1-2

March 05, 2018

>> Read More

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยปี 2561

  

January 22, 2018

>> Read More

คำประกาศเจตจำนงของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปี 2561

January 15, 2018

>> Read More

การประชุมวิชาการวัคซีนสำหรับเภสัชกรด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

  

December 18, 2017

>> Read More

Procurement News

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างจัดประชุม AVSSR ปี 2561

March 13, 2018

>> Read More

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการพัฒนาระบบจัดเตรียมเอกสารทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันแบบอิเล็กทรอนิกส์ NVIFDA ปี 2561

March 13, 2018

>> Read More

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ EPI ปี 2561

March 12, 2018

>> Read More

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการเสริมสร้างศักยภาพของห้องปฏิบัติการในการเตรียม Pseudovirions HPV 9 สายพันธุ์ ปี 2561

March 08, 2018

>> Read More

ข่าวกิจกรรม

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Culture Technique and Upstream Technology for Vaccine ระหว่างวันที่ 12-14 มี.ค.61

     

March 12, 2018

>> Read More

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "สถาบันวัคซีนแห่งชาติที่พึงประสงค์" ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม

      

March 12, 2018

>> Read More

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ฯ จัดประชุมเครือข่ายทรัพยากรชีวภาพเพื่อการวิจัยและพัฒนาวัคซีน

         

February 22, 2018

>> Read More

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน

     

February 15, 2018

>> Read More

Academic News

ประเมิน 5 โครงการตามวาระแห่งชาติด้านวัคซีนผ่านเกณฑ์ฉลุย

August 17, 2017

>> Read More

สถาบันวัคซีนฯ : การสร้างความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาวัคซีนฯ

August 07, 2017

>> Read More

สถาบันวัคซีนฯ : ไข้หวัดใหญ่ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่ต้องทบทวน

  

August 07, 2017

>> Read More

สถาบันวัคซีนฯ : ความท้าทายของการพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุไทย

  

August 07, 2017

>> Read More

Job News

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนวก.วัคซีน จำนวน 2 อัตรา ปี 2561

February 23, 2018

>> Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการวัคซีน 2 อัตรา

February 16, 2018

>> Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการวัคซีน 2 อัตรา

  

February 06, 2018

>> Read More

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักวิชาการวัคซีน จำนวน 2 อัตรา

December 28, 2017

>> Read More