สารจากผู้อำนวยการ

สารจากผู้อำนวยการ

No Gift Policy

        สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใสและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน

        เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น สถาบันวัคซีนแห่งชาติจึงขอ งดรับ ของขวัญของฝาก หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในทุกโอกาส ทุกเทศกาล ตามแนวปฏิบัติที่ดีของหลักคุณธรรมและความโปร่งใส (Intergrity & Transperency) ในการขับเคลื่อนประเทศไทย สู่ Zero Tolerance

        ขอขอบคุณในความปรารถนาดี และไมตรีจิตจากท่านมา ณ โอกาสนี้

บริการของเรา

ความรู้วัคซีน

แหล่งความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่อัพเดตล่าสุด รวบรวมไว้ในที่เดียว.

การฝึกอบรม

อบรมและสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องวัคซีน ตลอดจนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค โดยมีหลักสูตรการอบรมแบบออนไลน์ไว้รองรับ

การสนับสนุนทุน

ทุนสำหรับค้นคว้าวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับด้านวัคซีนและด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการพัฒนาวัคซีนในประเทศให้เข้มแข็ง 

ความรู้วัคซีน

บทความและข่าวสาร

Accessibility
Skip to content