14 พฤศจิกายน 2020

สถาบันวัคซีนแห่งชาติผลักดันแผนวัคซีนระยะที่ 2 มุ่งหวังประเทศมั่นคงด้านวัคซีน

📌สถาบันวัคซีนแห่งชาติผลักดันแผนวัคซีนระยะที่ 2 มุ่งหวังประเทศมั่นคงด้านวัคซีน

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดทำ (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) โดย นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรด้านวัคซีนจากหน่วยงานเครือข่าย ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และภาคมหาวิทยาลัย

ผลการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2563-2565 จัดทำขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 โดยมีการดำเนินงานตาม 5 ยุทธศาสตร์สำคัญ
ได้แก่ 1) พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน
2) ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีน รองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ
3) ส่งเสริม สนับสนุน อุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งแรงมีมาตรฐานสากล
4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม
และ 5) เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ
ทั้งนี้ จากการดำเนินงานฯ พบว่า สามารถดำเนินการได้บรรลุตามค่าเป้าหมาย 39 โครงการ หรือคิดเป็นกว่าร้อยละ 60 ของ
ค่าเป้าหมายทั้งหมด

การจัดทำ (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2554-2563) แม้ว่าจะมีการส่งเสริมการพัฒนาวัคซีนตลอดวงจร พบว่ายังมีความท้าทายอีกหลายประเด็นที่ต้องการสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังนั้น สถาบันจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานเครือข่ายได้แสดงความคิดเห็นและระดมสมองร่วมกัน ถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการที่ผ่านมา และ/หรือมีความต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อที่จะทำให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มตามด้านที่เกี่ยวข้อง คือ กลุ่มที่ 1 ด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและบริหารจัดการวัคซีน กลุ่มที่ 2 ด้านการวิจัยและพัฒนาวัคซีนและโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และกลุ่มที่ 3 ด้านการผลิต การประกันคุณภาพ และโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการผลิต ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และได้ร่วมกันกำหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเบื้องต้นสำหรับแผนในระยะที่ 2 ซึ่งสถาบันจะทำการรวบรวมประเด็น
ที่ได้ เพื่อจัดทำ (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ ในระยะที่ 2 ต่อไป

ข่าวโดย: NVI Public Affairs Team
สถานที่: โรงแรมแกรนด์ ริชมอน สไตล์ริช จ. นนทบุรี
วันที่: 14/11/63