22 กุมภาพันธ์ 2023

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดพิธีวาง ศิลาฤกษ์อาคารทำการสำนักงาน แห่งใหม่

     สถาบันวัคซีนแห่งชาติจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารทำการสำนักงานแห่งใหม่ ณ บริเวณข้างอาคาร 11 กรมควบคุมโรค พื้นที่ใช้สอย 4,145 ตารางเมตร ภายใต้แนวคิดสำนักงานแห่งนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สถาบันมีสถานที่รองรับภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารทำการสำนักงานแห่งใหม่ ณ บริเวณข้างอาคาร 11 กรมควบคุมโรค โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและบุคลากรเข้าร่วมในพิธีด้วย

     นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนมีความเป็นเอกภาพ ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีน อันจะนำไปสู่การพึ่งตนเองและความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ

     

          ในช่วงระหว่างปี 2563 ถึง 2564 เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก สถาบันได้ดำเนินบทบาท และภารกิจร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคอย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ นอกจากการบริหารจัดการวัคซีนในสภาวะฉุกเฉินแล้ว สถาบันยังคงมีภารกิจการ บูรณาการงานด้านวัคซีนในสถานการณ์ปกติ ซึ่งมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาสถาบันได้รับความอนุเคราะห์จากกรมควบคุมโรคอนุญาตให้ใช้พื้นที่บริเวณชั้น 5 อาคาร 4 สถาบันบำราศนราดูรเป็นสถานที่ปฏิบัติงานมาตั้งแต่ปี 2559

     จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งการสนับสนุน พัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนของประเทศ การขับเคลื่อนนโยบาย และการสร้างความร่วมมือกับองค์กรนานาชาติ ดังนั้น เพื่อให้สถาบันมีสถานที่รองรับภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมควบคุมโรคจึงได้ให้ความอนุเคราะห์อนุญาตให้ใช้พื้นที่บริเวณด้านข้างอาคาร 11 ขนาดพื้นที่ประมาณ 17 x 40 เมตร เพื่อก่อสร้างที่ทำการอาคารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ จำนวน 7 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย ประมาณ 4,145 ตารางเมตร

     ทั้งนี้ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีแนวความคิดในการออกแบบอาคารสถาบัน ให้เป็นสำนักงานแห่งนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้การทำงานที่โปร่งใส สามารถผลิตไฟฟ้าเองได้ด้วยระบบโซล่าเซลล์ และหมุนเวียนน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ได้อีกในระบบสุขภัณฑ์ และรดน้ำต้นไม้ เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการออกแบบผนังกระจก 2 ชั้น โดยใช้นวัตกรรมป้องกันความร้อนด้วยการพาความร้อน จากลมเหลือจ่ายในระบบแอร์ ผ่านมูลี่บังแดดระหว่างช่องกึ่งกลางก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก เสมือนเป็นกระจกฉนวนที่มีมู่ลี่บังแดด อาคารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้รับจัดสรรงบประมาณ หมวดงบลงทุนก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ถึง 2567 คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี พ.ศ. 2567 และสามารถเข้าปฏิบัติงานได้ต้นปี พ.ศ. 2568

     สถาบันวัคซีนแห่งชาติในฐานะหน่วยงานกลางด้านวัคซีนของประเทศ จะมุ่งมั่น เดินหน้าขับเคลื่อน ผลักดันการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนให้ประเทศมีวัคซีนใช้อย่างเพียงพอทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ประชาชนเข้าถึงการป้องกันโรคด้วยวัคซีนที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม

ที่มา : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566