8 พฤษภาคม 2023

ผนึกกำลังรัฐ-เอกชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พร้อมยกระดับความครอบคลุมการรับวัคซีนในพื้นที่ จ. นครพนม

    มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน ร่วมกับ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม และหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มองค์รู้ด้านวัคซีนให้กับบุคลากรด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ภายใต้กิจกรรมรณรงค์เพิ่มความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนของประชาชนไทย Thailand immunization 2023

    วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ ประธานมูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน และประธานกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยนายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดนครพนมเข้าร่วมกว่า 150 คน ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้น เป็นการพัฒนาบุคลากรเรื่อง: งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2566 โดยมี คุณเอมอร ราษฎร์จำเริญสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ข้าราชการบำนาญ กรมควบคุมโรค เป็นวิทยากร

    นายแพทย์มานิต กล่าวว่า “มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน จัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ รณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปในเรื่องวัคซีน ส่งเสริมการศึกษาและให้การสนับสนุนด้านวิชาการแก่บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข และเป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งประชุมเชิงปฏิบัตินี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นผู้พัฒนางานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้เห็นถึงความสำคัญของการเร่งรัดการให้บริการวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหลังการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ของพื้นที่จังหวัดนครพนม ที่ปัจจุบันมีอัตราความครอบคลุมของการรับวัคซีนไม่สูงมาก โดยเฉพาะวัคซีนเด็ก และผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโควิด 19 และเป็นการเน้นย้ำถึงการประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการวัคซีนระหว่างหน่วยสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยสาธารณสุขส่วนกลาง เพื่อขับเคลื่อนให้งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเป็นไปในทิศทางที่ดี และประชาชนปลอดภัยจากโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน สอดคล้องกับนโยบายระดับโลก ภายใต้แนวคิด The Big Catch-Up รวมพลัง สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรค”

    ด้านนายแพทย์ปรีดา กล่าวว่า “ภาพรวมของการรับวัคซีนในพื้นที่จังหวัดนครพนม ยังไม่ครอบคลุมมากนัก ซึ่งยังต้องพัฒนาเรื่องการบริหารจัดการ เพราะเคยมีสถิติต่ำสุดในประเทศในช่วงต้นของการระบาดของโควิด 19 แต่ในระยะหลังได้มีการพัฒนาเรื่องการให้บริการวัคซีนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ จังหวัดนครพนมยังได้เป็นพื้นที่ทดลองวัคซีน HXP-GPOVac ทางคลินิกระยะที่ 3 ในอาสาสมัครอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 4,000 คน คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จไม่เกิน 1 ปี ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนไทยสามารถเข้าถึงวัคซีนได้เพิ่มขึ้น” นายแพทย์ปรีดากล่าวเสริมว่า “ปัจจุบันเรามีบุคลากรทางสาธารณสุข จำนวน 3,900 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่มีเพียงพอ แต่อยากให้เพิ่มเรื่องการฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น และองค์ความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้จะเป็นองค์ความรู้ที่อัปเดตที่สุด ที่เจ้าหน้าที่ทุกท่านจะได้นำไปใช้จริงในงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจะช่วยลดอัตราป่วยหนัก และเสียชีวิตได้”

ที่มา: สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

 

วันที่ 08/05/66