27 พฤศจิกายน 2023

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ครบรอบ 81 ปี

   วันที่ 27 พฤศจิกายน ที่บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ. โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้แทนหน่วยงาน สมาคม องค์กรต่างๆ เข้าร่วมพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ครบรอบ 81 ปี และร่วมพิธีสดัปกรณ์ เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขที่ล่วงลับไปแล้ว

   นายแพทยชลน่าน กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้มุ่งมั่นพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ จนมีความก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ส่งผลให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับการขับเคลื่อนงานต่อจากนี้ ยังคงน้อมนำโครงการพระราชดำริทางด้านสาธารณสุข ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ มาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และปรับไปสู่ระบบสาธารณสุขยุคใหม่ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ด้วยนโยบายยกระดับ 30 บาท ดูแลสุขภาพประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ ครอบคลุมทุกมิติ พร้อมกับการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร ทั้งเรื่องความก้าวหน้าและสมดุลในชีวิตและการทำงาน เพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ที่มา: สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัด สธ.

วันที่: 27 /11/66