17 มกราคม 2024

กรมควบคุมโรค ชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่อง ผลกระทบของวัคซีนโควิด 19 และข้อมูลการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดภายหลังการได้รับวัคซีน