News Release

ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริม การสนับสนุน และการให้ความร่วมมือ เพื่อการบริหารจัดการ การจัดหา การกระจายวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ประชาชน

October 29, 2019

>> Read More

ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยการให้ทุน การส่งเสริม การสนับสนุน และการสร้างความร่วมมือ เพื่อการวิจัย การพัฒนา การผลิต วัคซีน

  

August 30, 2019

>> Read More

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกได้รับสิทธิยกเว้นค่าลงทะเบียน ในการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9

July 08, 2019

>> Read More

Announcement of the results of consideration of academic results for presentation at the 9th National Vaccine Conference, Thailand

June 21, 2019

>> Read More

Procurement News

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างเผยแพร่ข่าวและความรู้ด้านวัคซีน

 

November 07, 2019

>> Read More

ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน โครงการจ้างเผยแพร่ข่าวและความรู้ด้านวัคซีน

October 31, 2019

>> Read More

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน โครงการจ้างผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพยสินสำหรับปีงบประมาณ 2562

October 31, 2019

>> Read More

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบจัดเตรียมเอกสารทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันแบบอิเล็กทรอนิกส์

 

October 30, 2019

>> Read More

ข่าวกิจกรรม

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก

      

October 31, 2019

>> Read More

สธ. จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันมหิดล 2562

         

September 24, 2019

>> Read More

บอร์ดวัคซีนชาติไฟเขียวระเบียบทุนวิจัยและการจัดซื้อวัคซีนในประเทศ

        

September 24, 2019

>> Read More

สวช. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่าง ระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยการให้ทุน การส่งเสริม สนับสนุน และการสร้างความร่วมมือเพื่อการวิจัย การพัฒนา การผลิต การประกัน และการควบคุมคุณภาพวัคซีน พ.ศ.

      

September 11, 2019

>> Read More

Academic News

ผู้นำอาเซียนประกาศ! ความมั่นคงทางสุขภาพต้องมาจากความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีน!

             

November 06, 2019

>> Read More

สวช. หนุนงบคณะเภสัชศาสตร์ 4 สถาบันร่วมวิจัยทางเลือกเชิงนโยบายเพื่อยกระดับความมั่นคงด้านวัคซีน

      

July 22, 2019

>> Read More

เกือบทศวรรษวาระแห่งชาติด้านวัคซีน สวช.ผนึกกำลังเครือข่ายฯ ขับเคลื่อนพัฒนาวัคซีนในประเทศ

                  

July 02, 2019

>> Read More

“บอร์ดวัคซีนชาติ” ไฟเขียวร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565

       

May 29, 2019

>> Read More

Job News

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

October 22, 2019

>> Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

October 21, 2019

>> Read More

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักบัญชี

October 17, 2019

>> Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักบัญชี

October 15, 2019

>> Read More