News Release

การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านวัคซีน การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

February 23, 2021

>> Read More

การนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

February 09, 2021

>> Read More

การเสนอชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

February 09, 2021

>> Read More

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อ (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570

January 26, 2021

>> Read More

Procurement News

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาวิธี e-bidding โครงการจ้างผู้บริหารจัดการงานการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564

March 01, 2021

>> Read More

ประกาศประกวดราคาวิธี e-bidding โครงการจ้างผู้บริหารจัดการงานการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564

February 05, 2021

>> Read More

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างผู้บริหารจัดการงานการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564

February 02, 2021

>> Read More

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาวิธี e-bidding โครงการจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดและการประเมินผลกระทบ (Impact) เพื่อติดตามผลสำเร็จเป็นรายปี (Monitoring KPI) ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564

January 21, 2021

>> Read More

ข่าวกิจกรรม

สธ. จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันมหิดล

     

September 24, 2020

>> Read More

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กร ประจำปี 2563

June 30, 2020

>> Read More

สถาบันวัคซีนฯ ระดมสมองผู้เชี่ยวชาญของประเทศ ทำ“พิมพ์เขียว”วิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัส COVID- 19

     

February 17, 2020

>> Read More

ส.ค.ส พระราชทาน 2563

     

February 04, 2020

>> Read More

Academic News

​บอร์ดวัคซีนชาติไฟเขียว แนวทางการจัดหาวัคซีนโควิดล่วงหน้า

                 

October 05, 2020

>> Read More

สวช. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาเพื่อการผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชนิดเชื้อตาย สำหรับสัตว์ และการวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564

                          

August 24, 2020

>> Read More

สวช.ร่วมกับ วช. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ของประเทศ

                   

July 22, 2020

>> Read More

“บอร์ดวัคซีนชาติ”ออกระเบียบสนับสนุนผู้ผลิตวัคซีนในประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีน เน้นการยืนบนขาตัวเอง

                

June 30, 2020

>> Read More

Job News

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

April 16, 2021

>> Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

March 23, 2021

>> Read More

ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

February 25, 2021

>> Read More

ประกาศยกเลิกรับสมัคร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

February 18, 2021

>> Read More