News Release

ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยการให้ทุน การส่งเสริม การสนับสนุน และการสร้างความร่วมมือ เพื่อการวิจัย การพัฒนา การผลิต การประกัน และการควบคุมคุณภาพวัคซีน

  

August 30, 2019

>> Read More

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกได้รับสิทธิยกเว้นค่าลงทะเบียน ในการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9

July 08, 2019

>> Read More

Announcement of the results of consideration of academic results for presentation at the 9th National Vaccine Conference, Thailand

June 21, 2019

>> Read More

Dengue Day 2019

June 17, 2019

>> Read More

Procurement News

ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน การจ้างพัฒนาเว็บไซต์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

September 13, 2019

>> Read More

ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน การจ้างพัฒนาเว็บไซต์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

July 15, 2019

>> Read More

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน การจ้างปรับปรุงโถงหน้าลิฟต์ อาคาร 4 ชั้น 5 สถาบันบำราศนราดูร

September 12, 2019

>> Read More

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน การจ้างเพื่อดำเนินโครงการวิจัยพัฒนาซอร์ฟแวร์ระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 1 (ฉบับปรับปรุง)

August 26, 2019

>> Read More

ข่าวกิจกรรม

สวช. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่าง ระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยการให้ทุน การส่งเสริม สนับสนุน และการสร้างความร่วมมือเพื่อการวิจัย การพัฒนา การผลิต การประกัน และการควบคุมคุณภาพวัคซีน พ.ศ.

      

September 11, 2019

>> Read More

สวช. จัดการประชุมวิชาการภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่าย QA ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้หัวข้อ Global Regulation of Biologics and Key Success for QA

       

September 11, 2019

>> Read More

ครบรอบ 7 ปี การก่อตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (พ.ศ.2555-2562)

       

August 09, 2019

>> Read More

“บอร์ดวัคซีน” เยี่ยมโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ จ.นครราชสีมา และโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จ.สระบุรี

            

July 27, 2019

>> Read More

Academic News

สวช. หนุนงบคณะเภสัชศาสตร์ 4 สถาบันร่วมวิจัยทางเลือกเชิงนโยบายเพื่อยกระดับความมั่นคงด้านวัคซีน

      

July 22, 2019

>> Read More

เกือบทศวรรษวาระแห่งชาติด้านวัคซีน สวช.ผนึกกำลังเครือข่ายฯ ขับเคลื่อนพัฒนาวัคซีนในประเทศ

                  

July 02, 2019

>> Read More

“บอร์ดวัคซีนชาติ” ไฟเขียวร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565

       

May 29, 2019

>> Read More

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการพัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านกระบวนการผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุ

     

May 15, 2019

>> Read More

Job News

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิชาการวัคซีน

August 16, 2019

>> Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิชาการวัคซีน

August 07, 2019

>> Read More

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

July 31, 2019

>> Read More

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิชาการวัคซีน (สัตวแพทย์)

July 25, 2019

>> Read More