News Release

ประกาศผลการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านวัคซีน การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

February 23, 2021

>> Read More

ประกาศผลการนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

February 09, 2021

>> Read More

ประกาศผลการเสนอชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

February 09, 2021

>> Read More

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อ (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570

January 26, 2021

>> Read More

Procurement News

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาวิธี e-bidding โครงการจ้างผู้บริหารจัดการงานการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564

March 01, 2021

>> Read More

ประกาศประกวดราคาวิธี e-bidding โครงการจ้างผู้บริหารจัดการงานการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564

February 05, 2021

>> Read More

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างผู้บริหารจัดการงานการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564

February 02, 2021

>> Read More

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาวิธี e-bidding โครงการจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดและการประเมินผลกระทบ (Impact) เพื่อติดตามผลสำเร็จเป็นรายปี (Monitoring KPI) ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564

January 21, 2021

>> Read More

ข่าวกิจกรรม

สถาบันวัคซีนแห่งชาติจัดทำได้จัดการอบรมพัฒนาองค์กรที่จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2564

December 07, 2020

>> Read More

ประกาศเจตนารมณ์ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ปีงบประมาณ 2564

  

December 07, 2020

>> Read More

สธ. จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันมหิดล

     

September 24, 2020

>> Read More

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กร ประจำปี 2563

June 30, 2020

>> Read More

Academic News

สถาบันวัคซีนแห่งชาติร่วมกับเครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุของประเทศ จัดการประชุมวิชาการแบบเฉพาะ “Regulations and QA/QC of COVID-19 Vaccine”

                  

September 03, 2021

>> Read More

คกก. วัคซีนชาติ เห็นชอบ (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570 พร้อมแผนงานโครงการและกรอบวงเงินงบประมาณ

              

August 19, 2021

>> Read More

คกก. วัคซีนชาติ เห็นชอบปรับกรอบการจัดหาวัคซีนโควิด 19 สำหรับประชาชนไทย ในปี 2565 จำนวน 120 ล้านโดส

                     

July 14, 2021

>> Read More

ผอ. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมหารือกับ ออท. คิวบา ประจำประเทศไทย เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด 19 และความร่วมมือของไทย

               

June 05, 2021

>> Read More

Job News

ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้จัดการสำนักบริหารความมั่นคงด้านวัคซีน

September 16, 2021

>> Read More

ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้จัดการสำนักอำนวยการ

September 02, 2021

>> Read More

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

August 16, 2021

>> Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

August 10, 2021

>> Read More