News Release

Immunology concepts for vaccinology

December 04, 2019

>> Read More

ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริม การสนับสนุน และการให้ความร่วมมือ เพื่อการบริหารจัดการ การจัดหา การกระจายวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ประชาชน

October 29, 2019

>> Read More

ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยการให้ทุน การส่งเสริม การสนับสนุน และการสร้างความร่วมมือ เพื่อการวิจัย การพัฒนา การผลิต วัคซีน

  

August 30, 2019

>> Read More

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกได้รับสิทธิยกเว้นค่าลงทะเบียน ในการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9

July 08, 2019

>> Read More

Procurement News

ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน การจัดจ้างสำรวจความต้องการด้านเนื้อหาในระบบ E-course training และนำร่องใช้งานระบบฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2563

March 11, 2020

>> Read More

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างศึกษาทบทวนและจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาวัคซีนในระดับประเทศ 2563

February 28, 2020

>> Read More

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างศึกษาทบทวนข้อมูลการบริหารจัดการระบบการเงินการคลังด้านวัคซีนของประเทศไทย 2563

February 19, 2020

>> Read More

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างศึกษาทบทวนข้อมูลการบริหารจัดการระบบการเงินการคลังด้านวัคซีนระดับนานาชาติ 2563

February 19, 2020

>> Read More

ข่าวกิจกรรม

สถาบันวัคซีนฯ ระดมสมองผู้เชี่ยวชาญของประเทศ ทำ“พิมพ์เขียว”วิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัส COVID- 19

     

February 17, 2020

>> Read More

ส.ค.ส พระราชทาน 2563

     

February 04, 2020

>> Read More

สวช. จัดประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

                   

February 03, 2020

>> Read More

สวช.จัดอบรม “Immunology concepts for Vaccinology”

      

January 16, 2020

>> Read More

Academic News

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ประจำวันที่ 3 เมษายน 2563

               

April 03, 2020

>> Read More

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ประจำวันที่ 2 เมษายน 2563

               

April 02, 2020

>> Read More

​สธ.ขอความร่วมมือประชาชนใช้หน้ากากผ้า ส่วน N95 ขอให้บุคลากรการแพทย์ใช้เพื่อดูแลผู้ป่วย 31 มีนาคม 2563

                 

April 02, 2020

>> Read More

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ประจำวันที่ 1 เมษายน 2563

        

April 02, 2020

>> Read More

Job News

ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน

March 26, 2020

>> Read More

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้จัดการสำนักอำนวยการ

December 27, 2019

>> Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้จัดการสำนักอำนวยการ

December 13, 2019

>> Read More

ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้จัดการสำนักอำนวยการ

November 14, 2019

>> Read More