News Release

Immunology concepts for vaccinology

December 04, 2019

>> Read More

ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริม การสนับสนุน และการให้ความร่วมมือ เพื่อการบริหารจัดการ การจัดหา การกระจายวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ประชาชน

October 29, 2019

>> Read More

ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยการให้ทุน การส่งเสริม การสนับสนุน และการสร้างความร่วมมือ เพื่อการวิจัย การพัฒนา การผลิต วัคซีน

  

August 30, 2019

>> Read More

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกได้รับสิทธิยกเว้นค่าลงทะเบียน ในการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9

July 08, 2019

>> Read More

Procurement News

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

January 06, 2020

>> Read More

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 2563

 

January 06, 2020

>> Read More

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 2563

January 06, 2020

>> Read More

ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน การจัดจ้างประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563

December 18, 2019

>> Read More

ข่าวกิจกรรม

สวช.จัดอบรม “Immunology concepts for Vaccinology”

      

January 16, 2020

>> Read More

สวช. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

                

December 09, 2019

>> Read More

สวช. รับโล่เกียรติคุณ ผ่านเกณฑ์ ITA ระดับ A ประจำปี 2562

      

December 06, 2019

>> Read More

“บอร์ดวัคซีนชาติ” เดินหน้าวางระบบข้อมูลติดตามการรับวัคซีนของคนไทยตลอดทุกช่วงวัย

       

November 29, 2019

>> Read More

Academic News

ทุ่มงบกลางฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดให้ “เด็กไทย-ต่างด้าว” ทุกราย

                                    

January 16, 2020

>> Read More

สธ. เร่งกำจัดหัดภายในปี 2563 เด็ก 1 - 12 ปี ฉีดวัคซีนฟรี ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง

            

November 14, 2019

>> Read More

ผู้นำอาเซียนประกาศ! ความมั่นคงทางสุขภาพต้องมาจากความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีน!

             

November 06, 2019

>> Read More

สวช. หนุนงบคณะเภสัชศาสตร์ 4 สถาบันร่วมวิจัยทางเลือกเชิงนโยบายเพื่อยกระดับความมั่นคงด้านวัคซีน

      

July 22, 2019

>> Read More

Job News

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้จัดการสำนักอำนวยการ

December 27, 2019

>> Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้จัดการสำนักอำนวยการ

December 13, 2019

>> Read More

ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้จัดการสำนักอำนวยการ

November 14, 2019

>> Read More

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

October 22, 2019

>> Read More