News Release

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอชี้แจงกรณีการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ได้แล้วแต่รัฐบาลไม่สนับสนุน

September 03, 2020

>> Read More

ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือก และวิธีการจัดซื้อยาที่เป็นวัคซีนที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. ...

June 10, 2020

>> Read More

Immunology concepts for vaccinology

December 04, 2019

>> Read More

ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริม การสนับสนุน และการให้ความร่วมมือ เพื่อการบริหารจัดการ การจัดหา การกระจายวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ประชาชน

October 29, 2019

>> Read More

Procurement News

ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน การจ้างเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 2

September 03, 2020

>> Read More

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์, ชุดโปรแกรม และเครื่องสำรองไฟ ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2563

June 09, 2020

>> Read More

ประกาศสถาบันวัคซีนแห่งชาติ การว่าจ้างผู้สอบบัญชี ปีงบประมาณ 2564

 

April 10, 2020

>> Read More

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจัดจ้างสำรวจความต้องการด้านเนื้อหาในระบบ E-course training และนำร่องใช้งานระบบฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2563

 

April 07, 2020

>> Read More

ข่าวกิจกรรม

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กร ประจำปี 2563

June 30, 2020

>> Read More

สถาบันวัคซีนฯ ระดมสมองผู้เชี่ยวชาญของประเทศ ทำ“พิมพ์เขียว”วิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัส COVID- 19

     

February 17, 2020

>> Read More

ส.ค.ส พระราชทาน 2563

     

February 04, 2020

>> Read More

สวช. จัดประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

                   

February 03, 2020

>> Read More

Academic News

สวช. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาเพื่อการผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชนิดเชื้อตาย สำหรับสัตว์ และการวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564

                          

August 24, 2020

>> Read More

สวช.ร่วมกับ วช. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ของประเทศ

                   

July 22, 2020

>> Read More

“บอร์ดวัคซีนชาติ”ออกระเบียบสนับสนุนผู้ผลิตวัคซีนในประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีน เน้นการยืนบนขาตัวเอง

                

June 30, 2020

>> Read More

สวช. ประชุมแนวทางการควบคุมกำกับการวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการผลิตวัคซีน COVID – 19

                  

June 25, 2020

>> Read More

Job News

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน

September 14, 2020

>> Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ

September 14, 2020

>> Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

September 14, 2020

>> Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน

 

September 02, 2020

>> Read More