ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกได้รับสิทธิยกเว้นค่าลงทะเบียน ในการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9

July 08, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศผลการพิจารณาผลงานวิชาการสำหรับนำเสนอในการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9

June 21, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศผลการตัดสินรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ ในการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9

June 04, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน โครงการจ้างผลิตวิดีทัศน์เผยแพร่ประวัติและผลงานของผู้ทำคุณประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ

July 23, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

July 22, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน การสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

July 10, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจ้างเพื่อดำเนินโครงการวิจัยพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) ระยะที่ 1

July 01, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

ครบรอบ 7 ปี การก่อตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (พ.ศ.2555-2562)ครบรอบ 7 ปี การก่อตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (พ.ศ.2555-2562)

       

August 09, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

“บอร์ดวัคซีน” เยี่ยมโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ จ.นครราชสีมา และโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จ.สระบุรี

            

July 27, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

สธ.จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

    

July 26, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

สวช. จัดประชุมเครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุของประเทศ

              

July 22, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าววิชาการ

สวช. หนุนงบคณะเภสัชศาสตร์ 4 สถาบันร่วมวิจัยทางเลือกเชิงนโยบายเพื่อยกระดับความมั่นคงด้านวัคซีน

      

July 22, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

เกือบทศวรรษวาระแห่งชาติด้านวัคซีน สวช.ผนึกกำลังเครือข่ายฯ ขับเคลื่อนพัฒนาวัคซีนในประเทศ

                  

July 02, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

“บอร์ดวัคซีนชาติ” ไฟเขียวร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565

       

May 29, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการพัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านกระบวนการผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุ

     

May 15, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิชาการวัคซีน

August 07, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

July 31, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิชาการวัคซีน (สัตวแพทย์)

July 25, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

July 19, 2019

>> อ่านข่าวทั้งหมด