Message from the Director

Message from the Director

 อยู่ระหว่างการเพิ่มเติมเนื้อหาสารจากผู้อำนวยการ

บริการของเรา

Vaccine Knowledge

แหล่งความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่อัพเดตล่าสุด รวบรวมไว้ในที่เดียว.

Training

อบรมและสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องวัคซีน ตลอดจนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค โดยมีหลักสูตรการอบรมแบบออนไลน์ไว้รองรับ

Funding

ทุนสำหรับค้นคว้าวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับด้านวัคซีนและด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการพัฒนาวัคซีนในประเทศให้เข้มแข็ง 

บทความและข่าวสาร

Accessibility
Skip to content