7 October 2020

ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน การจัดจ้างสำรวจความต้องการด้านเนื้อหาในระบบ E-course training และนำร่องใช้งานระบบฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563

ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน การจัดจ้างสำรวจความต้องการด้านเนื้อหาในระบบ E-course training และนำร่องใช้งานระบบฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *