7 October 2020

ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน การจ้างศึกษาทบทวนและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการระบบการเงินการคลังด้านวัคซีนของประเทศ ปีงบประมาณ 2563

ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน การจ้างศึกษาทบทวนและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการระบบการเงินการคลังด้านวัคซีนของประเทศ ปีงบประมาณ 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *