8 January 2021

ข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน โครงการจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดและการประเมินผลกระทบ (Impact) เพื่อติดตามผลสำเร็จเป็นรายปี (Monitoring KPI) ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *