11 January 2021

ประกาศประกวดราคาวิธี e-bidding โครงการจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดและการประเมินผลกระทบ (Impact) เพื่อติดตามผลสำเร็จเป็นรายปี (Monitoring KPI) ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564

ประกาศประกวดราคาวิธี e-bidding โครงการจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดและการประเมินผลกระทบ (Impact) เพื่อติดตามผลสำเร็จเป็นรายปี (Monitoring KPI) ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Accessibility
Skip to content