10 January 2022

ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด การประเมินผลกระทบ (Impact) เพื่อติดตามผลสำเร็จเป็นรายปี (Monitoring KPI) และการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2565

ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด การประเมินผลกระทบ (Impact) เพื่อติดตามผลสำเร็จเป็นรายปี (Monitoring KPI) และการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *