15 December 2022

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต และนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *