20 February 2023

ประกาศราคากลาง โครงการเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 cc จำนวน 2 คัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *