Vaccine News

News Release

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยปี 2561

  

January 22, 2018

>> Read More

คำประกาศเจตจำนงของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปี 2561

January 15, 2018

>> Read More

การประชุมวิชาการวัคซีนสำหรับเภสัชกรด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

  

December 18, 2017

>> Read More

ประกาศราคาค่าใช้จ่ายในการในการใช้งานระบบจัดเตรียมเอกสารทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน (NVIFDA)

September 27, 2017

>> Read More

Procurement News

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ EPI ปีงบประมาณ 2561 คร้ังที่ 2

February 20, 2018

>> Read More

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการพัฒนาชุดสมรรถนะและแนวทางในการพัฒนาผู้จัดการโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตวัคซีนออกสู่ตลาด ปี 2561

February 19, 2018

>> Read More

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการเปิดบ้านแนะนำอาชีพในอุตสาหกรรมยาชีววัตถุ ปี 2561

February 19, 2018

>> Read More

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการการศึกษาสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่เพื่อการเตรียมความพร้อมรับมือไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ ปี 2561

February 12, 2018

>> Read More

ข่าวกิจกรรม

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ฯ จัดประชุมเครือข่ายทรัพยากรชีวภาพเพื่อการวิจัยและพัฒนาวัคซีน

         

February 22, 2018

>> Read More

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน

     

February 15, 2018

>> Read More

คกก.วัคซีนแห่งชาติ เห็นชอบเพิ่มวัคซีน 'ฮิบ'ให้เด็กไทย คาดเริ่มใช้ ปี 2562

      

February 15, 2018

>> Read More

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการวัคซีนสำหรับเภสัชกรด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ. เชียงใหม่

      

February 05, 2018

>> Read More

Academic News

ประเมิน 5 โครงการตามวาระแห่งชาติด้านวัคซีนผ่านเกณฑ์ฉลุย

August 17, 2017

>> Read More

สถาบันวัคซีนฯ : การสร้างความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาวัคซีนฯ

August 07, 2017

>> Read More

สถาบันวัคซีนฯ : ไข้หวัดใหญ่ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่ต้องทบทวน

  

August 07, 2017

>> Read More

สถาบันวัคซีนฯ : ความท้าทายของการพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุไทย

  

August 07, 2017

>> Read More

Job News

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการวัคซีน 2 อัตรา

February 16, 2018

>> Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการวัคซีน 2 อัตรา

  

February 06, 2018

>> Read More

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักวิชาการวัคซีน จำนวน 2 อัตรา

December 28, 2017

>> Read More

สรรหาประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

September 20, 2017

>> Read More