PROFILE

 

สามารถดาวน์โหลดสรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน โดยแยกตามไตรมาส ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้


ปี พ.ศ. 2563

สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 1 พ.ศ.2563


ปี พ.ศ. 2562

สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 1 พ.ศ.2562

สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 2 พ.ศ.2562

สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 3 พ.ศ.2562

สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 4 พ.ศ.2562


ปี พ.ศ. 2561

สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 1 พ.ศ.2561

สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 2 พ.ศ.2561

สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 3 พ.ศ.2561


ปี พ.ศ. 2560

สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 1 พ.ศ.2560

สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 2 พ.ศ.2560

สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 3 พ.ศ.2560


ปี พ.ศ. 2559

สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 1 พ.ศ.2559

สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 2 พ.ศ.2559

สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 3 พ.ศ.2559


ปี พ.ศ. 2558

สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 1 พ.ศ.2558

สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 2 พ.ศ.2558

สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 3 พ.ศ.2558

สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 4 พ.ศ.2558