รายงานผลการร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง2561

รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง2560

รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง2559

รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 2558