สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และจัดทำคำชี้้แจงการตรวจสอบ
ความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ... (checklist)


๏ ------------------------------ เอกสารดาวน์โหลดแล้ว : ครั้ง ------------------------------ ๏