ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 

ตามประกาศสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา นั้น 

บัดนี้ การพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน จำนวน 48 ราย ดังนี้
เลขประจำตัวสอบ    ชื่อ    นามสกุล
5801    นางสาววิรวรรณ    ชื่นค้า
5802    นางสาวณิชานันท์    ราชสิงโห
5803    นางสาวเต็มสิริ    ถ้วยทอง
5804    นางสาวพรรณทิพย์    สุทาเวศ
5805    นางสาวปิยะนาถ    คำหม่อม
5806    นายธนกฤต    อนรรฆมาศ
5807    นางสาวณฤทัย    เจียกใจ
5808    นางสาวปุณรดา    ถวิลกิจ
5809    นางปิยะนาถ    ดวงใจสัก
5810    นางสาวธนพร    พรหมตรุษ
5811    นายพันธ์ศักดิ์    ทองแย้ม
5812    นางสาวดารินี    หงษ์หิรัญกุล
5813    นางสาวอัจฉรา    ศรีวรกุล
5814    นางสาวศศินันท์    จันทนโรจน์
5815    นายวรพงศ์    ปลัดมา
5816    นายภาคิน    แสนพันธ์
5817    นายอนุชิต    สารสิทธิ์
5818    นางสาวพัณวดี    เฮ่าหนู
5819    นางสาวญาฎา    ศรีวิฑูรย์
5820    นางสาวปริณดา    แก้วทอง
5821    นายสถานนท์    คำพูล
5822    นางสาวทิชารัตน์    คึมภูเขียว
5823    นางสาวพิจิตรา    จิตจำนงค์
5824    นางสาวพนิดา    แดนสีแก้ว
5825    นางสาวกัญญ์ณพัชร์    ย่งศิริสกุล
5826    นายภัทรพงศ์    อุดหนุน
5827    นางสาวพนารัตน์    เตชะเลิศสุวรรณ
5828    นางสาวกนก    อนุพงศ์พันธุ์
5829    นางสาวจิรพร    ลิ้มเจริญ
5830    นาวสาวศิเรมอร    แตงนวลจันทร์
5831    นางสาวสินอรุณ    จันทร์อำพร
5832    นางสาวนุชรีย์    ฉ่ำบุญรอด
5833    นางสาวกัณวาสรณ์    มีเดช
5834    นางสาวภิญญดา    โทณะวณิก
5835    นางสาวเกษรา    ขรรค์ชัย
5836    นางสาวนิชนก    รุ่งอมรศิลป์
5837    นายเสกสรร    อรรถรัฐ
5838    นางสาวอุทุมพร    ทีลาศ
5839    นางสาวชลิดา    สมจิตร์
5840    นางสาวอัญรัตน์    หงส์สุริยา
5841    นางสาวเอกสุณี    ครุธวีร์
5842    นางสาวพัชรี    ศรีไพล
5843    นายปิยบุตร    ชัยสวัสดิ์
5844    นางสาวนิฤมล    หิรัญวิจิตรภรณ์
5845    นางสาวพัทธนันท์    ไตรวรรธนวิชัย
5846    นางสาวทายิกา    สาครวิสัย
5847    นางสาวนิตติญา    ชิณราม
5848    นายวีรพงศ์    รื่นฤดีพันธ์
 

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน 
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเพชร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบนำบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงตนในวันสอบข้อเขียนด้วย

 ความรู้ที่ใช้ในการสอบข้อเขียน 
การสอบข้อเขียนอัตนัยและปรนัย คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง) 
1. ความรู้ทั่วไป 
2. ความรู้เฉพาะตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 

ประกาศผลสอบข้อเขียน 
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ ที่ทำการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ ทางเว็บไซต์ www.nvco.go.th