พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอกระหว่าง

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอกระหว่าง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สวช.)
ศุกร์ที่ 9  ตุลาคม 2558
ณ ห้องประชุม k102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล