ประชุมหารือเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะหาแนวทางในการดำเนินโครงการพัฒนาซอฟแวร์สำหรับผู้ประกอบการด้านวัคซีนและชีววัตถุ เพื่อรองรับการจัดเตรียมเอกสารทะเบียนตำรับยาโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์แบบ eCTD

ประชุมหารือเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะหาแนวทางในการดำเนินโครงการพัฒนาซอฟแวร์สำหรับผู้ประกอบการด้านวัคซีนและชีววัตถุ เพื่อรองรับการจัดเตรียมเอกสารทะเบียนตำรับยาโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์แบบ eCTD

วันที่ 12 พ.ย. 2558
ณ ห้องประชุมสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง อาคาร 4 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธาณสุข