ประชุมหารือ และพิจารณาโครงการสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการภายใต้โครงการเครือข่ายศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

ประชุมหารือ และพิจารณาโครงการสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการภายใต้โครงการเครือข่ายศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

วันที่ 16 พ.ย. 2558 เวลา 13.30 - 16.00
ห้องประชุมสถาบันวัคซีนแห่งชาติ อาคาร 4 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมโรค