ประชุมหารือเกี่ยวกับทิศทางการวิจัยพัฒนาเพื่อการผลิตวัคซีน JE ของประเทศ

ประชุมหารือเกี่ยวกับทิศทางการวิจัยพัฒนาเพื่อการผลิตวัคซีน JE ของประเทศ
ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น
ณ ห้องประชุมสถาบันวัคซีนแห่งชาติ อาคาร 4 ชั้น 2 ตึกกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข