การประกวดภาพถ่าย ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ดาวน์โหลด รายละเอียด

ดาวน์โหลด ใบสมัคร

 

 

ประกาศสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เรื่อง การประกวดภาพถ่าย ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

----------------------------------------------

       ด้วยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับภารกิจในการขับเคลื่อนผลักดันด้าน วัคซีนของประเทศไทย โดย “วัคซีน” เป็นเครื่องมือทางสาธารณสุขที่ใช้ในการควบคุมและป้องกันโรคได้อย่างมี ประสิทธิภาพ รัฐบาลจึงได้มีนโยบายส่งเสริมให้มีการวิจัยพัฒนา และผลิตวัคซีนภายในประเทศ เป็นการสร้างความมั่งคงด้านสุขภาพแก่คนไทย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระยะยาว

       เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญเกี่ยวกับวัคซีนในสังคมไทย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงขอเชิญผู้ที่สนใจส่งภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวดภายใต้ ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ทั้งในแง่การวิจัยพัฒนา การผลิต การประกันและการควบคุมคุณภาพวัคซีนหรือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (การรับวัคซีน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ประเภทของการประกวด 
    แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
    ประเภทที่ ๑ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
    ประเภทที่ ๒ ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

๒. เงื่อนไขการส่งผลงาน
     ๒.๑ ส่งผลงานเข้าประกวดภายใต้ ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
     ๒.๒ ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ ๓ ภาพ โดยมีคำอธิบายประกอบแนวคิดที่ใช้ในทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด โดยขนาดภาพที่ส่งมาต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว x 6 นิ้ว และแนบไฟล์ภาพโดยส่งมาพร้อมกันโดยใส่ซีดีรอม และความละเอียดของไฟล์ภาพนั้นไม่น้อยกว่า 220 ppi หรือไม่ต่ำกว่า 2,500 พิกเซล
     ๒.๓ ภาพที่ส่งมาใช้สามารถใช้รูปที่ถ่ายจากอุปกรณ์ใดๆก็ได้ เช่น โทรศัพท์มือถือหรือกล้องถ่ายรูป
     ๒.๔ เป็นผลงานที่ไม่เคยส่งประกวดและไม่เคยได้รับรางวัลใดๆมาก่อน 
     ๒.๕ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นการคัดลอกหรือเลียนแบบผลงานของบุคคลอื่น 
     ๒.๖ ผลงานที่จัดขึ้นตามประกาศนี้ ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ สถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนผลงานให้กับผู้ที่ส่งผลงานและมีสิทธิ์ในการทำ ซ้ำหรือเผยแพร่ผลงานที่ส่งเข้าประกวดในรูปแบบอื่นใดก็ได้
      ๒.๗ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และผู้ส่งผลงานจะไม่แสดงความเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ ต่อคำตัดสินของคณะกรรมการ

๓. กำหนดการส่งผลงาน
     ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานของท่านเข้าร่วมการประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวัน ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยสามารถส่งผลงานได้ ๒ ช่องทางดังนี้
     - ส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึงฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารยุทธศาสตร์ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ๘๘/๒๑ อาคาร ๔ ชั้น ๒ ตึกกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยวงเล็บมุมซองว่า “ส่งประกวดภาพถ่าย”
    - ส่งด้วยตนเอง ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ด้านบน
    - ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 – 5903196ถึง9 ต่อ 131
    - ปิดรับผลงานภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

๔. วิธีการตัดสิน
     คณะกรรมการจะตัดสินผลการประกวด และประกาศผลการตัดสินให้ทราบภายในวันที่ 15 มีนาคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ( www.nvco.go.th )

๕. เกณฑ์การตัดสิน
      ๕.๑ พิจารณาจากรูปภาพที่แสดงถึงเรื่องราวที่สอดคล้องและแนวคิดสร้างสรรค์ตามหัวข้อที่กำหนด
      ๕.๒ พิจารณาจาก ความคิด อารมณ์ และความรู้สึกร่วมที่ได้รับเมื่อได้ชมผลงาน

๖. รางวัลการประกวด 
    ผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย จะได้รับรางวัลดังนี้

    ๖.๑ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
           รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
           รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
           รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัลจำนวน ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
           รางวัลชมเชย ๓ รางวัล รางวัลละ 3,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๖.๒ ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
            รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัลจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
            รางวัลชมเชย ๓ รางวัล รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร       สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด ในกรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสินตามที่คณะกรรมการกำหนด