การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการขึ้นทะเบียนยาชีววัตถุ

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอเชิญบุคลากรด้านวัคซีนเข้าร่วม
“การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการขึ้นทะเบียนยาชีววัตถุ”
เนื้อหาหลักสูตร
ระยะเวลา
หมวดที่ 1 Basic knowledge related to registration of biological products
7-11 มี.ค. 2559
หมวดที่ 2  การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ
25-30 เม.ย. 2559
หมวดที่ 3  การศึกษาที่ไม่ได้ทำในมนุษย์ (NON-CLINICAL STUDY)
8-10 มิ.ย. 2559
หมวดที่ 4 การศึกษาทางคลีนิก (CLINICAL STUDY)
11-15 ก.ค. 2559
หมวดที่ 5 การขึ้นทะเบียนยาชีววัตถุและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
1-5 ส.ค. 2559
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรทั้ง 5 หมวด จะได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรการขึ้นทะเบียนยาชีววัตถุ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
 
สถานที่ โรงแรมดิเอมเมอรัล รัชดา
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
·       เภสัชกร และบุคลากร ที่ทำหน้าที่ในการขึ้นทะเบียนวัคซีน และชีววัตถุ
·       บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพวัคซีน
·       บุคลกรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิจัยพัฒนา ผลิต และประกันคุณภาพวัคซีน
หลักเกณฑ์การสมัคร
·       ผู้ที่มีความประสงค์เข้ารับการอบรม ให้กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มของสถาบันฯ  ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2558 โดยสามารถ Download ใบสมัครได้ ที่นี้ Click
·       สถาบันฯ จะทำการคัดเลือกบุคลากรตามคุณสมบัติที่ประกาศ และแจ้งผลกลับภายใน 2 อาทิตย์ หลังการปิดรับสมัคร
·       ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากหน่วยงานราชการ จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน ค่าอาหาร และเอกสารประกอบ ยกเว้น ค่าที่พักและค่าเดินทางให้เบิกจากต้นสังกัด
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากหน่วยงานเอกชน จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน โดยค่าอาหาร, ค่าเอกสารประกอบ, ค่าที่พัก และค่าเดินทาง ให้เบิกจากต้นสังกัด
 
 
 
 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โทร 02-590-3196 ต่อ 127 (นันทะภร) ได้ในวันและเวลาราชการ 
 

ดาวน์โหลด รายละเอียด

ดาวน์โหลด ใบสมัคร 

ดาวน์โหลด Poster