เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม การอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2559

กำหนดการเปิดรับสมัคร
การอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2559

 

หมายเหตุ
1) ทางสถาบันฯ จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีใบสมัครรวมถึงการสมัครออนไลน์ โดยกรอกข้อมูครบถ้วนเท่านั้น
2) สำหรับรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่น จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (www.nvco.go.th)
3) ผู้เข้าอบรมต้องสามารถเข้าอบรมได้ครบตามกำหนดการอบรม 3 วันเต็ม
4) ผู้เข้าอบรมเบิกจ่ายค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงในวันเดินทางจากต้นสังกัด
5) ผู้เข้าอบรมต้องพักค้างคืนเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เดินทางไป - กลับ
6)  ฟรีค่าลงทะเบียน อาหารเครื่องดื่ม และที่พัก (สถาบันฯ จ่ายให้)