โครงการสนับสนุนทุนการฝึกงานด้านวัคซีน สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ (Pharm Science) ปี 6 ระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการสนับสนุนทุนการฝึกงานด้านวัคซีน
สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ (Pharm Science) ปี 6 ระดับปริญญาตรี
ประจำปีงบประมาณ 2559

1. หลักการ
    
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และการสร้างบุคลากรด้านวัคซีนรุ่นใหม่ในสาขาที่ขาดแคลนให้มาอยู่ ในระบบการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาด้าน Pharmaceutical Science คณะเภสัชศาสตร์ ที่มีความสนใจในการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ด้านวัคซีน

2. ประเภทของทุน
    ทุนสำหรับการฝึกงานด้านวัคซีน ในหน่วยงานเครือข่าย ทุนละ 100,000 บาท

3. คุณสมบัติ และเกณฑ์ในการคัดเลือก
    เกณฑ์ในการสนับสนุนทุนการฝึกงานด้านวัคซีน ให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ (Pharm Science) ปี 6 ระดับปริญญาตรี มีดังนี้
    1. เกรดเฉลี่ยสะสมถึงปีที่ 4 เทอมแรก ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป
    2. ต้องฝึกงานที่โรงงานผลิตวัคซีน หรือหน่วยงานด้านวัคซีน
    3. มี senior project เกี่ยวกับวัคซีน
    4. มีหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนรองรับในการฝึกงาน อย่างน้อย 4 ผลัด ผลัดละ 6 สัปดาห์  ต่อเนื่อง 24 สัปดาห์ (Pharm Science)

เงื่อนไข: ผู้รับทุนต้องทำงานเกี่ยวกับวัคซีนอย่างน้อย 2 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา

4. รายชื่อหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน ที่เป็นแหล่งฝึก
    4.1 ด้านการผลิต และกระบวนการผลิต
       4.1.1  สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
    4.1.2  องค์การเภสัชกรรม
    4.1.3  บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด
    4.1.4  บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ ชีววัตถุ จำกัด
    4.1.5  บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์มา จำกัด
    4.1.6  โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
    4.2 ด้านการควบคุมกำกับคุณภาพ
    4.2.1 สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
    4.2.2 สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

5. วิธีการสมัครรับทุน
 มหาวิทยาลัยต้นสังกัดพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ตามคุณสมบัติและเกณฑ์ในข้อ 3 และแจ้งความจำนงขอรับทุนจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559 เพื่อสถาบันฯ จะพิจารณาให้ทุนสนับสนุน ต่อไป

เกณฑ์ในการคัดเลือก
- เกรดเฉลี่ยสะสมถึงปีที่ 4 เทอมแรก ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป
- ต้องฝึกงานที่โรงงานผลิตวัคซีน หรือหน่วยงานด้านวัคซีน
- มี Senior project เกี่ยวกับวัคซีน
- มีหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนรองรับในการฝึกงาน อย่างน้อย 4 ผลัด ผลัดละ 6 สัปดาห์ต่อเนื่อง 24 สัปดาห์
( Pharm Science)

**เงื่อนไข** ผู้รับทุนต้องทำงานเกี่ยวกับวัคซีนอย่างน้อย 2 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา

โดยสามารถแจ้งความจำนงขอรับทุนจากสถาบันฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2559

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทร. 02-590-3196-9 ต่อ 136 (ศิรินันท์ สุวรรณน้อย)
อีเมล์ sirinan_ja@hotmail.com