รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปี 2558

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เข้าอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติ
การสำหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2558
วันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2558
 ณ ภูเขางามพาโนรามา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
 
 
 
 *ผ่านการคัดเลือก 40 ท่าน
 *สำรอง 10 ท่าน


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

1 นางเยาวรัตน์ เกิดสิน โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์  จังหวัดนครปฐม

2 นางปานฤทัย  ทองดอนจุย โรงพยาบาลกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม

3 นางสิริกุล เจียมสิริ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น  จังหวัดนครปฐม

4 นางมริศลา ตัญญวงศ์  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเลน  จังหวัดนนทบุรี

5 นางสาวจินตนา   แซ่เฮง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

6 นางสาวดาราวรรณ บุญไชย โรงพยาบาลไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี

7 นางจงกล โรจนอารัมภ์กุล โรงพยาบาลไชโย  จังหวัดอ่างทอง

8 นางสาวสุพิชชา อยู่สุข โรงพยาบาลสุรินทร์   จังหวัดสุรินทร์ 

9 นางดวงกมล เปี่ยมน้อย โรงพยาบาลหนองแค  จังหวัดสระบุรี

10 นางพิมพ์ใจ เนติกุล โรงพยาบาลประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี

11 นางนันทนิตย์ จวนสาง โรงพยาบาลกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

12 นางชัยพร สุธร โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว

13 น.ส.ดวงใจ อุ่นญาติ โรงพยาบาลอรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว

14 นางชุติมา ปั้นแก้ว โรงพยาบาลสามง่าม  จังหวัดพิจิตร

15 นางสาววิภา ทับศรี สถานีกาชาดหัวหินฯ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

16 ว่าที่ร้อยตรีสุทธนภ  ศรีทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

17 นางอัจฉรา  วงศาโรจน์ โรงพยาบาลนภาลัย  จังหวัดสมุทรสงคราม

18 เรืออากาศตรีหญิง ปิยภา จิระเพชรอำไพ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมเเพทย์ทหารอากาศ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

19 นางสาวรัตนา สันติอาภรณ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6   จังหวัดชลบุรี

20 นางสาววงศ์จันทร์ ช่วยรักษา โรงพยาบาลเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี

21 นางสาวณิชานันท์ จุติรักษ์ โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม

22 นางสาวทิพากร ต้นจำปา โรงพยาบาลโคกเจริญ  จังหวัดลพบุรี

23 นางสาวนันท์นภัส  จันทร์ทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด

24 นางจารวี ประสิทธิ์นราพันธุ์ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน กลุ่มงานเวชฯ  จังหวัดจันทบุรี

25 นางภัทรนันท์ บุตรแสนคม โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง  จังหวัดระยอง

26 นางวาสนา   ละครศรี โรงพยาบาลบ้านแท่น  จังหวัดชัยภูมิ

27 นายพิเชษฐ  สอนเต็ม โรงพยาบาลสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ

28 นายณประวีร์  ณัฐวรศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์

29 นาย คงคชัย  จุ้ยมาก โรงพยาบาลวังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์

30 นางสาวศิวพร สุขจิต โรงพยาบาลแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์

31 นางภัทร์ภัสสร  นิติศักดิ์บัณฑิต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท  จังหวัดชัยนาท

32 นางทีนุชา    ทันวงศ์ โรงพยาบาลเขาย้อย กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและบริการปฐมภูมิ     จังหวัดเพชรบุรี

33 นางวลัยพรรณ  รับงาม โรงพยาบาลสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

34 นายประทีป  ทองคำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก

35 นางสาวประภาพร วงค์สุวรรณ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

36 นางพิฐชญาณ์  อัครธัญวรพงษ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17  จังหวัดสุพรรณบุรี

37 นางสาวชลธิชา อินทร์สนิท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี

38 นางสาวบังเอิญ ภูมิภักดิ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 13 กรุงเทพมหานคร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

39 นางสาวชิดชนก  จันทร์ตรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขมิ้น  จังหวัดพิษณุโลก

40 นางสาววนิดา   มากฟัก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร
 

รายชื่อสำรอง


1 นางศิริขวัญ มลคล้ำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตำหนัก  จังหวัดนครปฐม

2 นางอาภรณ์   ธงยาม โรงพยาบาลบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี

3 นางสาวมลิศา  เขียวดำ โรงพยาบาลคลองท่อม  จังหวัดกระบี่

4 นางสาวพัตราภรณ์  พนัสชัย โรงพยาบาลสพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์  จังหวัดสมุทรปราการ

5 นางสาวจินตนา ไวกยี  โรงพยาบาลบางกรวย   จังหวัดนนทบุรี

6 นางสาวระพีพรรณ พิมพ์สราญ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา

7 นางกนกนาถ  โชติเรืองนภา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหุบกะพง  จังหวัดเพชรบุรี

8 นาย มานะชัย สุเรรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว

9 นายจิระศักดิ์ แจ่มจำรัส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม

10 นางจิราภรณ์ สมศรี โรงพยาบาลรัตนบุรี   จังหวัดสุรินทร์