การใช้สื่อการสอนต้นแบบในการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

การใช้สื่อการสอนต้นแบบในการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

โดย

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ