รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการการเป็นวิทยากรสำหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปี 2558

รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการการเป็นวิทยากรสำหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปี 2558
วันที่ 21-25 ธันวาคม 2558  ณ ภูเขางามพาโนรามา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 
 
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการการเป็นวิทยากรสำหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปี 2558

1  นายเกียงไกร คล้อยน้อย  กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย   กรุงเทพมหานคร
2  นางสาวชาทิศฐ์มาฆ์ สุลักษณานนท์  โรงพยาบาลคลองใหญ่    ตราด
3  นางสาวยุพา เกิดแสง  โรงพยาบาลน้ำหนาว   เพรชบูรณ์
4  นางอรุณวรรณ  ต่อกร  โรงพยาบาลโกสัมพีนคร   กำแพงเพชร
5  นางสาววัชราภรณ์  เย็นจุระ   โรงพยาบาลชุมชนวังโป่ง   เพชรบูรณ์
6  นางสาวพัชรภร คอนจำนงค์  สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 9  นครราชสีมา
7  นางเฉลิมพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา  สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 9  นครราชสีมา
8  นางสาวสุภาวดี อรรคพัฒน์  โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์  สระแก้ว
9  นางสิรินทร์ทิพย์ อุดมวงศ์  สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 7  ขอนแก่น
10  นางสาวณัฏฐดา สวนไผ่  สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 7  ขอนแก่น
11  นางวีรนุช ภุมรินทร์  โรงพยาบาลนครนายก  นครนายก
12  นางนันท์นภัส มั่นยืน  โรงพยาบาลชุมพลบุรี  สุรินทร์
13  นายสง่า มั่นยืน  โรงพยาบาลชุมพลบุรี  สุรินทร์
14  นางสุมาลี เอี่ยมสมัย  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท   สระบุรี 
15  นางผกาทิพย์ ปอยสูงเนิน  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท   สระบุรี 
16  นางสาวรัตนา ปรากฎมาก  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์  สุรินทร์ 
17  นางสุกัญญา อินลักษณ์  โรงพยาบาลนาดี  ปราจีนบุรี
18  นางสาวอุมาวรรณ บุตรดีสุวรรณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหมากเลื่อม  หนองบัวลำภู
19  นางสุมาลี  นนทมาตย์  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์  กาฬสินธุ์
20  นางสาววิชญาภัทร์ สามารถ  สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 6  ชลบุรี
21  นางสาวปทิตตา เดชโยธิน  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ขอนแก่น
22  นางสาวจุฑามาศ พายจะโปะ  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ขอนแก่น
23  นางสาวประกายแก้ว ศิริพูล  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอนแก่น
24  นางสาวสุนารี คงตรง  โรงพยาบาลสมุทรสาคร  สมุทรสาคร
25  นางพรรณฑิราพร เชิงรู้  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางว่าน  หนองคาย
26  นางสาวนภัสนันทร์ ศรีประไหม   ศูนย์บริการสาธารณสุข 44   กรุงเทพมหานคร
27  นางสาวไพลิน ผู้พัฒน์  กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย  กรุงเทพมหานคร
28  นางผกาทิพย์ สิงห์คำ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  นครราชสีมา
29  นางสาวสรัญญา เปล่งกระโทก  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  ขอนแก่น
30  นางสาวประกริต รัชวัตร์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี  สระบุรี 
31  นางกิ่งทิพย์ ผาสุขถ้อย  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี  สระบุรี 
32  นายภูวสิทธิ์ สิงห์ประไพ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี  สระบุรี 
33  นางทัศนีย์ เริงใจ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพาน  เชียงราย
34  นางปุณณิภัสส์   อริยะปรานต์  คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ  เชียงใหม่