เปิดรับสมัคร การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ. 2559 รุ่น 1 - 6

กำหนดการเปิดรับสมัคร
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ. 2559


กำหนดการเปิดรับสมัคร

Click เพื่อขยายภาพตาราง

 

ปิดรับสมัครแล้วกำหนดการเปิดรับสมัคร

กำหนดการอบรม
 
หมายเหตุ
1.   สำหรับผู้ที่เคยสมัครเข้าอบรมมาแล้ว และยังไม่ได้รับการคัดเลือก ขอให้แจ้งความจำนงที่จะอบรมใน
รุ่นที่ 1-6 โดยยื่นใบสมัครในรุ่นดังกล่าว พร้อมทั้งหมายเหตุว่าเคยสมัครมาแล้วแต่ยังไม่ผ่านการคัดเลือก  

2.    ทางสถาบันฯ จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่ส่งใบสมัครรวมถึงการสมัครออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น
3.   สำหรับรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่น จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์          สถาบันวัคซีนแห่งชาติ www.nvi.go.th หรือ www.nvco.go.th และทาง e-mail ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก