ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรขึ้นทะเบียนยาชีววัตถุ

  
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรขึ้นทะเบียนยาชีววัตถุ

โดย 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

และ 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

(ปรับปรุงเมื่อ 25 ธ.ค. 2558)