รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2559 (รุ่นที่ 2)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ปี 2559 (รุ่นที่ 2)

วันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2559  ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ดาวน์รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

1  นางสาวซิลตา หมัดมูซา   โรงพยาบาลโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี
2  นางสาวนารีสะ  สาหะ   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี   จังหวัดปัตตานี
3  นางยารีนา  หะยีแวดือเระ   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี  จังหวัดปัตตานี
4  นางสาวคอลีเยาะ กาซา   โรงพยาบาลยะรัง  จังหวัดปัตตานี
5  นางรัชนี  จงสุพรรณพงศ์   ศูนย์แพทย์ โรงพยาบาลปัตตานี  จังหวัดปัตตานี
6  นางสาวพุธดี ดาราพันธ์   โรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบานา  จังหวัดปัตตานี
7  นายสมชาย มีสุข   โรงพยบาลละอุ่น  จังหวัดระนอง
8  นายชูศักดิ์ อุ้มชูผล   โรงพยบาลสุขสำราญ  จังหวัดระนอง
9  นางสาวสุเนตรา  เชื้อจีน   โรงพยาบาลสวี  จังหวัดชุมพร
10  นางจินดาพร  ประจวบศุภกิจ   โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์  จังหวัดชุมพร
11  นายยศพล  ประเสริฐกุล   โรงพยาบาลมาบอำมฤต  จังหวัดชุมพร
12  นางนงพเยาว์ จงมี   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาชะอัง  จังหวัดชุมพร
13  นายธงชัย  อรชุน   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขา  จังหวัดชุมพร
14  นางสาวจารุวรรณ  เชื้อชะเอม   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแหวน  จังหวัดชุมพร
15  นายการีมี บือราเฮ็ง   โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  จังหวัดนราธิวาส
16  นส นูราฮายาตี มะยูโซะ   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลูบี  จังหวัดนราธิวาส
17  นส สุรีฮา มละมีเลาะ   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตามุง  จังหวัดนราธิวาส
18  นายนรินทร์  รักชุม   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง
19  นางปริยะดา  สอนขำ   โรงพยาบาลทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล
20  นางสาวกาญจนา  ชัยวรรณ   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11   จังหวัดนครศรีธรรมราช
21  นางสาวนัยนา ชื่อธนบุญ   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11   จังหวัดนครศรีธรรมราช
22  นางปฐมา วรดี   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11   จังหวัดนครศรีธรรมราช
23  นางจุฑารัตน์  ตักเตือน   โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์  จังหวัดพังงา
24  นางประนอม  เฉิดสถิตย์   โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์  จังหวัดพังงา
25  นางสุณิสา  ประสพมิตร   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแสน  จังหวัดพังงา
26  นางสาวเมธินี  เทพาอนุรักษ์   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา
27  นางยุวลักษณา  จิตรรำนัน   ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพธาวาส โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
28  นางชลิดา  เกษชำสา   ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตลาดดอนนก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
29  นางกนกกาญจน์  ทยายุทธ   โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
30  นางนาตยา  สุทธิศิลป์   โรงพยาบาลท่าฉาง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
31  นางสาวปาลิดา  จันทร์เพชร   โรงพยาบาลไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
32  นางสาวชุติวรรณ  เพชรสุวรรณ   โรงพยาบาลพนม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
33  นางสาวปรียาภรณ์  คงอินทร์   โรงพยาบาลเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
34  นางสาววิมลมาศ ราชประดิษฐ   โรงพยาบาลวิภาวดี   จังหวัดสุราษฎร์ธานี
35  นางสาวณัฐวดี  สุธาราษฎร์   โรงพยาบาลบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
36  นางบุษยา  อุดมสุวรรณกุล   โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
37  นางเกษร  ทองกลิ่น   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากฉลุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
38  นางชุลีพร  หีตอักษร   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฏร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
39  นางสาวปิยะดา  ยุ่ยฉิม   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฏร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
40  นางอัญชลี  นาคเพชร   ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพหวาย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายชื่อสำรอง
1 นางคัธริยา  เนตรสกุลณี  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดดาวดึงษ์  จังหวัดสมุทรสงคราม
2 นางสาวนิพา  ร่มแก้ว โรงพยาบาลสวี จังหวัดชุมพร
3 นส ฮามีดะห์ ขาเร็ง    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไอร์แยง    จังหวัดนราธิวาส
4 นายพัลลภ  นัทธี    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร
5 นางสาวอารีพร  ม่วงเพชร  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเหรียง  จังหวัดพังงา
6 นางกชกร  ศิวปรียากุล  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
7 นางสาวนันทิยา  ไรช่วง  โรงพยาบาลท่าฉาง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
8 นางสาวนงลักษณ์  ฤทธิเดช  โรงพยาบาลวิภาวดี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
9 นางศศิธร  นาคเพชร  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพญา  จังหวัดชุมพร
10 นางรัตนา  เทพพิทักษ์  ศูนย์สุขภาพชุมชนกะแดะ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์    จังหวัดสุราษฎร์ธานี