รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ. 2559 (รุ่นที่ 1)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม
หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
พ.ศ. 2559 (รุ่นที่ 1)
วันที่ 25 - 27 มกราคม 2559  
ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น


Download ผู้ผ่านการคัดเลือก .xlsDownload ผู้ผ่านการคัดเลือก .PDF
 
 
 *ผ่านการคัดเลือก 40 ท่าน
 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

1.  นางสาวนันทพร ศรีนอก   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู   จังหวัดหนองบัวลำภู
2.  นางตรีอมร วิสุทธิศิริ   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 13 กรุงเทพมหานคร   จังหวัดกรุงเทพมหานคร
3.  นางสาวมยุรา สีสาร   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น
4.  นางสาวปวีณา จังภูเขียว   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น
5.  นางสาวธมลวรรณ จันเต   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี
6.  นางสาว มาริสา  อุต้น   โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น
7.  นางสาวพรรณิภา หอมแพน   โรงพยาบาลวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร
8.  นางกมลทิพย์  ศรีหานาม   โรงพยาบาลกุดบาก   จังหวัดสกลนคร
9.  นางสาวกนกวรรณ พิลาวงศ์   โรงพยาบาลคำตากล้า   จังหวัดสกลนคร
10.  นางสาวฉวีวรรณ   หมื่นมะเริง   โรงพยาบาลคง   จังหวัดนครราชสีมา
11.  นางจิตรา สุวรรณพันธ์   โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม
12.  นางสาววิลาสิณี ศรีธรรมโม   โรงพยาบาลเฝ้าไร่   จังหวัดหนองคาย
13.  นางเกยูร  ประทุมวัน   โรงพยาบาลดอนตาล   จังหวัดมุกดาหาร
14.  นายภูษิต จิรายุนรากูร   โรงพยาบาลหว้านใหญ่   จังหวัดมุกดาหาร
15.  นางปาริฉัตร จันทร์ดำ   โรงพยาบาลวังสะพุง   จังหวัดเลย
16.  นางชุติมา มาตผล   โรงพยาบาลอำเภอเสลภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด
17.  นางสาวสาธิดา ทองตัน   โรงพยาบาลสามชัย   จังหวัดกาฬสินธุ์
18.  นางสาวพัชราภรณ์ สนิทวัฒนากุล   โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย   จังหวัดศรีสะเกษ
19.  นางประภัสสร เลิศภักดี   โรงพยาบาลน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
20.  นางสาวประวินา นันทาวงค์   โรงพยาบาลสีชมพู   จังหวัดขอนแก่น
21.  นางสาวประนอม  ช่างเกวียน   โรงพยาบาลเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น
22.  นางสาวศุภิศรา  ใยแก้ว   โรงพยาบาลมัญจาคีรี   จังหวัดขอนแก่น
23.  นายเทพนิมิตร วิสิลา   โรงพยาบาลซำสูง   จังหวัดขอนแก่น
24.  นางฑิตยา ปาละศรี   โรงพยาบาลหนองวัวซอ   จังหวัดอุดรธานี
25.  นางวรรณิภา ศิริโชติ   โรงพยาบาลมหาชนะชัย   จังหวัดยโสธร
26.  นางจารุวรรณี ศรีธรรมา   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเตย   จังหวัดขอนแก่น
27.  นางลำดวน บัวระภา   เทศบาลนครขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น
28.  นางจินตนา ทอนฮามแก้ว   โรงพยาบาลขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น
29.  นางนุสรา  โชติชัย   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำราญ   จังหวัดขอนแก่น
30.  นางสาวฐานิดา  สิงห์แสง   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงธนสาร   จังหวัดขอนแก่น
31.  นางมะลิวัลย์  มณีวงษ์   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำใส   จังหวัดขอนแก่น
32.  นางวิลาสินี  ปราบหนองบัว   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนข่า   จังหวัดขอนแก่น
33.  นางสุขใจ  ทีเหล็ก   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่นาเพียง   จังหวัดขอนแก่น
34.  นางสาวศิริลักษณ์  สุดใจ   โรงพยาส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีบุญเรือง   จังหวัดขอนแก่น
35.  นางสาวเพ็ญแข สายทัน   โรงพยาส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคำ   จังหวัดขอนแก่น
36.  นางเบญจวรรณ  ผิวอ่อน   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้า   จังหวัดขอนแก่น
37.  นางเอื้อมเดือน ทองจ่าม   โรงพยาส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหว้า   จังหวัดหนองบัวลำภู
38.  นางสลักจิต ทินนะทาน์   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไม้งาม   จังหวัดหนองบัวลำภู
39.  นางสาวศฤงคาร คำมูล   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลือ   จังหวัดอำนาจเจริญ
40.  นางปัณพร ทองตะนุนาม   โรงพยาบาลมโนรมย์   จังหวัดชัยนาท
 

รายชื่อสำรอง

1.  นางอาภารัตน์ ผาจำปา   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตูม   จังหวัดยโสธร
2.  นางสาวธัญญามาศ โพธิ์นาม   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตูมใต้   จังหวัดอุดรธานี
3.  นางสมควร ชำนิงาน   โรงพยาส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก   จังหวัดขอนแก่น
4.  นางวันเพ็ญ แหม่งปัง   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก   จังหวัดสกลนคร
5.  นางผกาวดี ลุนจันทร์   โรงพยาบาลขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น
6.  นางจุฬาพรรณ  เผ่าฉนวน   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสงเปือย   จังหวัดขอนแก่น
7.  นางวรรณสุภา มูลกัน   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น
8.  นางสาวสุภัทรา ระวิระ   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินตั้ง   จังหวัดขอนแก่น
9.  นางปรียา  ปรุงคำมา   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแคนเหนือ   จังหวัดขอนแก่น
10.  นางปรานี  แสงคำ   โรงพยาบาลบ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น
11.  นางสมพร  นุสีวอ   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนฉิม   จังหวัดขอนแก่น
12.  นางวารุณี วรรณสุขะ   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนคูณ   จังหวัดหนองบัวลำภู