ตารางวงเงินงบประมารที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงจัดซื้อจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 95 ตัว เพื่อใช้ในสำนักงานใหม่ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)