กรมวิทย์ร่วมกับWHO ประชุมคุณภาพวัคซีนโรคมะเร็งปากมดลูก

นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สถาบันชีววัตถุ ร่วมกับ องค์การอนามัยโลก (WHO) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "WHO Workshop on Implementation of Recommendation to Assure the Quality, Safety and Efficacy of Recombinant Human Papillomavirus Virus-Like Particle Vaccines ครั้งที่ 1" เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานควบคุมกำกับ ภาครัฐ รวมถึงผู้ผลิตวัคซีนของแต่ละประเทศ มีความเข้าใจ สามารถนำความรู้ไปใช้และ ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติ ของ องค์การอนามัยโลกในการควบคุมกำกับคุณภาพวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกหรือวัคซีน HPV

การประชุมดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้ในเรื่องของการวิจัย ทางคลินิกของวัคซีนที่มีการขึ้นทะเบียนแล้ว ในหลายประเทศ และวัคซีน HPV ที่กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยทางคลินิก จากประเทศอินเดีย และจีน เป็นต้น ตลอดจนพิจารณากรณีศึกษาการวิจัยทาง คลินิก เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการ ประเมินคุณภาพประสิทธิภาพและความปลอดภัยตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก

ที่มา :  RTY9