กิจกกรรมฝึกอบรม "การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง"

กิจกกรรมฝึกอบรม
"การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง"

วันที่ 6-7 กันยนยน 2559
ณ โรงแรมบัดดี้ ปากเกล็ด จ.นนทบุรี