สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ฯ ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ครั้งที่ 4/2559

                เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (8 ก.ย.59)  ที่ห้องประชุมสถาบันวัคซีนแห่งชาติ อาคาร 4 ชั้น 2 ตึกควบคุมโรค  คณะอนุกรรมการวิชาการ โดยนพ.ศุภมิตร  ชุณห์สุทธิวัฒน์  เป็นประธาน และดร.นพ.จรุง  เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)   เป็นเลขานุการ  ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาให้ทุนวิจัยเพิ่มเติม สืบเนื่องจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและการพัฒนาบุคลากร  โดยจัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว   โดยมุ่งเน้นที่การวิจัยพัฒนาวัคซีนที่เป็นนโยบายของประเทศ  และได้พิจารณา  โครงการวิจัยจำนวน 3 โครงการ คือ 1.โครงการวิจัยการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อเชื้อวัณโรคสายพันธุ์วัคซีน  (Mycobacterium  bovis (BCG strain) )  ทีมีลักษณะทางกายภาพแตกต่างกันสองแบบ คือ โคโลนีแบบเรียบและไม่เรียบ  โดยคณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  2.โครงการวิจัยการพัฒนาวิธีมาตรฐานของการควบคุมคุณภาพ (Tokyo ๑๗๒-๑ seed strain) ของผู้ผลิต โดยวิธี Realtime PCR เพื่อใช้ผลิตวัคซีนบีซีจีในประเทศไทย  โดยสถาบันชีววัตถุ  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ดำเนินการร่วมกับ  ศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์  สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์  และภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล และ 3.โครงการพัฒนากระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพวัคซีนบีซีจี  เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีการรายงานผลข้างเคียงของการใช้วัคซีนบีซีจี    สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบทั้ง 3 โครงการ  ให้รับทุนวิจัยเพิ่มเติม โดยจะได้ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยน ระหว่างผู้วิจัย  และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาประเด็นวิจัย และรายละเอียดอื่นๆอีกครั้ง  ซึ่งสถาบันจะได้ติดตามความก้าวหน้ามานำเสนอต่อไป