สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ฯ ประชุมเพื่อสำรวจรายการชีววัสดุในโครงการจัดตั้ง Vaccine Resource Center ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย

       เมื่อเวลา 14.00 น.วานนี้ (12 ก.ย.59)  ที่ห้องประชุมสถาบันวัคซีนแห่งชาติ อาคาร 4 ชั้น 2 ตึกกรมควบคุมโรค    ดร.อัญชลี  ศิริพิทยาคุณกิจ  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านวัคซีน  สถาบันวัคซีนแห่งชาติ   เป็นประธานเปิดการประชุม  โครงการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อการวิจัยและการพัฒนาวัคซีน (Establishment  of  Vaccine Resource  Center :VRC)     โดยมี ดร.ลิลี่  เอื้อวิไลจิตร  รองผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ   สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก  ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ในการดำเนินงาน    มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งระบบเก็บรักษาและให้บริการชีววัสดุวิจัยด้านวัคซีน     ปัจจุบันรวบรวมชีววัสดุได้ประมาณ  50 รายการ  จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.,หน่วยงานที่ได้รับทุนจาก สวทช.และสถาบันวัคซีนแห่งชาติฯ    
    ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลของชนิดและจำนวนชีววัสดุที่ต้องการจัดเก็บเพิ่มเติมจากหน่วยงานเครือข่าย  ผู้ประสานงานเพื่อติดต่อขอข้อมูล และความคิดเห็นในการจัดการชีววัสดุ เพื่อการให้บริการ  ซึ่งสถาบันจะได้ติดตามความก้าวหน้ามานำเสนอต่อไป