​ผลงานรอบ 1 ปี(2559) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

      กว่า 60 ปีด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน ทรงสนับสนุน ให้หน่วยงานของไทยค้นคว้าวิจัย ผลิตวัคซีนที่มีคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ และเอื้อเฟื้อต่อประเทศอื่นในยามที่เกิดสถานการณ์โรคระบาดร้ายแรง

    สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้สานต่อพระราชประสงค์ ดำเนินงานเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพึ่งตนเองและสร้างความมั่นคงด้านวัคซีน เป็นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ประชาชนมีวัคซีนใช้อย่างเพียงพอทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทย สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและไทยแลนด์ 4.0 

    สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอน้อมนำพระราชปณิธาน เป็นเข็มมุ่ง พัฒนาทุกด้านสู่การวิจัย พัฒนา และผลิตวัคซีน 10 โรค ภายใน 5 ปี เพื่อการพึ่งตนเอง และสร้างความมั่นคง อย่างยั่งยืน พร้อมก้าวสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำด้านวัคซีนของโลก