ตารางราคากลางการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพการประสานงานระหว่างประเทศและการจัดการโครงการพัฒนาวัคซีน