ตารางราคากลางการจ้างผู้เชี่่ยวชาญด้านคุณภาพการประสานงานระหว่างประเทศและการจัดการโครงการพัฒนาวัคซีน