ประธานกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและทีมผู้บริหาร ศึกษาดูงานที่ NIID และโรงงานผลิตวัคซีนแห่งใหม่ของ BIKEN ณ ประเทศญี่ปุ่น

ประธานกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและทีมผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณ ศึกษาดูงานที่ NIID และโรงงานผลิตวัคซีนแห่งใหม่ของ BIKEN ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 10-13 มกราคม 2560 
สิ่งที่ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน จะนำมาซึ่งการประสานความร่วมมือในการวิจัยพัฒนากระบวนการผลิตวัคซีนในประเทศ และเสริมความเข้มแข็งด้านการประกันคุณภาพวัคซีนตลอดวงจรการพัฒนาวัคซีนจนถึงหลังการให้บริการ รวมถึงการสนับสนุนให้มีข้อมูลระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ต่อไป