สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี

          เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ นำทีมบุคลากรร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมจัดกิจกรรมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี (Corporate Social Responsibility: CSR) ตอน: ส่งต่อความสุขเพื่อน้อง โดยมีการบรรยายความรู้ด้านวัคซีนให้กับเด็กๆ โดยนักวิชาการวัคซีน เพื่อให้เด็กๆและเยาวชนตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญของวัคซีนทั้งในแง่ของประสิทธิภาพ การพึ่งตนเอง และความมั่นคงด้านสุขภาพ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนของประเทศ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับสุขภาพที่ดีในอนาคต ได้รับความสนใจจากพ่อ แม่ ผู้ปกครองและเด็กๆ เป็นอย่างมาก นอกจากนี้มอบหนังสือในหลวงรัชกาลที่ 9 กับวัคซีน  พร้อมของรางวัล ขนม อุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กๆ ด้วย