ประกาศสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตำแหน่งธุรการ (ลูกจ้าง) จำนวน 3 อัตรา