ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยการตอบสนองภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ Mycobacterium bovis (BCG strain) ฯ