ประกาศสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้าง)