ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (ฝ่ายบริหาร,ฝ่ายวิชาการ) และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านวัคซีน


 
ประกาศสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ฝ่ายบริหาร จำนวน ๑ อัตรา
รองผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ จำนวน  ๑ อัตรา
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านวัคซีน จำนวน ๑ อัตรา

----------------------------------------------------------------------------------------
               สถาบันวัคซีนแห่งชาติเป็นองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการเพื่อการ บูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย พัฒนา  การผลิตวัคซีนให้มีคุณภาพ  มีปริมาณเพียงพอสำหรับที่จะใช้ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ ฉุกเฉิน ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ วัคซีนแห่งชาติ สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นศูนย์พัฒนาข้อมูลและสร้าง องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการพัฒนาวัคซีนและให้บริการทางวิชาการ และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของ ประเทศ
              สถาบันมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ฝ่ายบริหาร และรองผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านวัคซีน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
     ๑.๑  รองผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ฝ่ายบริหาร                          จำนวน ๑ อัตรา
     ๑.๒  รองผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ                        จำนวน ๑ อัตรา
     ๑.๓  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านวัคซีน              จำนวน ๑ อัตรา
 
๒. คุณสมบัติทั่วไป
              ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
      ๒.๑  มีสัญชาติไทย
      ๒.๒  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๔๐ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
      ๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ
      ๒.๔  ไม่เคยได้รับโทษจำคุกคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
      ๒.๕  สามารถทำงานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา
      ๒.๖  มีวิสัยทัศน์ในการบริหารองค์การมหาชน
      ๒.๗  มีศักยภาพและผลงานในการประสานงานกับองค์กรต่างๆ
      ๒.๘  มีความรู้เข้าใจในการบริหารองค์กรในหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานเอกชนได้เป็นอย่างดี รวมถึงสามารถเชื่อมโยงระบบการทำงานทั้งสองระบบเพื่อนำไปบริหารองค์กรได้
      ๒.๙  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานและสื่อสารในระดับดี
      ๒.๑๐ มีภาวะผู้นำ และหลักจิตวิทยาในการทำงาน
      ๒.๑๑ มีความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพที่ดี และให้ความร่วมมือในการทำงานภายในองค์กรเพื่อประโยชน์โดยรวมขององค์กร
      ๒.๑๒ มีความสามารถในการสื่อสารให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน มีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของสถาบัน
      ๒.๑๓ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก
      ๒.๑๔ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 
๓.  องผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติฝ่ายบริหาร
      ๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
              ๓.๑.๑  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป จากสถานศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
     ​         ๓.๑.๒  มีความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ด้านบริหารระดับสูง โดยดำรงตำแหน่งในหน่วยงานของรัฐไม่ต่ำกว่าตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่า หรือรัฐวิสาหกิจไม่ต่ำกว่าระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า หรือองค์การมหาชนไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการสำนักหรือเทียบเท่า หรือองค์กรเอกชนเทียบเท่าลำดับที่ ๓ จากผู้บริหารสูงสุด รวมทั้งต้องปฏิบัติงานด้านการบริหารองค์กร หรือบริหารงานโครงการวิจัยหรือโครงการอื่น ๆ หรืองานที่เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑๐ ปี
     ​         ๓.๑.๓  มีความสามารถด้านการบริหาร การเงิน การคลัง และการลงทุน
     ​         ๓.๑.๔  มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และการเจรจาทางธุรกิจในระดับดีมาก
     ​         ๓.๑.๕  มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์และบริหารองค์กร
      ๓.๒ ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
     ​         ๓.๒.๑  เป็นผู้ปฏิบัติงานซึ่งผู้อำนวยการมอบหมายให้ควบคุมดูแล และรับผิดชอบในการ ปฏิบัติงานของสถาบัน บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
     ​         ๓.๒.๒  เสนอแนะนโยบายการบริหารงาน การจัดหาทุนของสถาบัน และแผนการดำเนินงานของสถาบันต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
     ​         ๓.๒.๓  จัดทำนโยบายการบริหารงาน การจัดหาเงินทุน แผนการดำเนินงานของสถาบันตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
     ​         ๓.๒.๔  รวบรวมข้อมูล การจัดทำสถิติข้อมูล การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบัน เพื่อรายงานสถานการณ์และบ่งชี้ทิศทางการดำเนินงานในอนาคต
     ​         ๓.๒.๕  วิเคราะห์และจัดทำงบประมาณของสถาบันเสนอ คณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
     ​         ๓.๒.๖  กำกับ ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสถาบันให้เป็นไป ตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของสถาบัน
     ​         ๓.๒.๗  กำกับ ติดตาม และประเมินผลดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุ อาคาร สถานที่ และยานพาหนะ ของสถาบันเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของสถาบันรวมทั้งจัดระบบควบคุมภายในองค์กร
     ​         ๓.๒.๘  เสนอร่าง แก้ไข หรือปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินงานและการบริหารทั่วไปของสถาบันให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอบสวนข้อเท็จจริง วินิจฉัย ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีคำวินิจฉัยเป็นที่สุด ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดในทางแพ่ง อาญา และงานคดีปกครอง 
     ​         ๓.๒.๙  ประสานงาน กำกับ เร่งรัดติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนของสถาบัน
     ​         ๓.๒.๑๐ กำกับ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการของสถาบันและคณะกรรมการดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ ของส่วนงานใดของสถาบัน
     ​         ๓.๒.๑๑ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถาบัน
 
๔.  รองผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติฝ่ายวิชาการ
       ๔.๑  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     ​           ๔.๑.๑  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านการแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และระดับปริญญาโททางด้านพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ขึ้นไป จากสถานศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
     ​       ​    ๔.๑.๒  มีความรู้ ความชำนาญประสบการณ์ด้านบริหารวิชาการระดับสูง โดยดำรงตำแหน่งในหน่วยงานของรัฐไม่ต่ำกว่าตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่า หรือรัฐวิสาหกิจไม่ต่ำกว่าระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า หรือองค์การมหาชนไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการสำนักหรือเทียบเท่า หรือองค์กรเอกชนเทียบเท่าลำดับที่ 3 จากผู้บริหารสูงสุด รวมทั้งต้องปฏิบัติงานด้านวิชาการขององค์กร หรือบริหารงานโครงการวิจัยหรือโครงการอื่น ๆ หรืองานที่เกี่ยวข้องด้านวิชาการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
     ​         ​  ๔.๑.๓  มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์และบริหารวิชาการขององค์กร
     ​         ​  ๔.๑.๔  มีความสามารถในด้านวิชาการ งานวิจัยด้านสุขภาพและผลงานเชิงประจักษ์มาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
     ​       ​    ๔.๑.๕  มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการถ่ายทอดในระดับดี
มีความสามารถในการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
       ๔.๒  ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
     ​         ​  ๔.๒.๑  เสนอแนะการวางแผนงานด้านวิชาที่การเกี่ยวข้องกับการวิจัยพัฒนาการผลิต และการใช้และการควบคุมคุณภาพของวัคซีน
     ​         ​  ๔.๒.๒  ช่วยในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ เร่งรัด ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสายวิชาการ
     ​       ​    ๔.๒.๓  จัดทำนโยบายการบริหารงานวิชาการ การวิจัยพัฒนา รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนทุนด้านวัคซีนเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
     ​       ​    ๔.๒.๔  ดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานวิชาการ การวิจัยพัฒนารวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนทุนด้านวัคซีนตามที่คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติให้ความเห็นชอบ
     ​         ​  ๔.๒.๕  กำกับ ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินงานเกี่ยวกับงานวิชาการของสถาบันให้เป็นไป ตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของสถาบัน
     ​       ​    ๔.๒.๖  ประสานงาน กำกับ เร่งรัดติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานด้านวิชาการตามนโยบายและแผนของสถาบัน
     ​       ​    ๔.๒.๗  กำกับ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินการเกี่ยวกับงานงานเลขานุการ ของสถาบันที่เกี่ยวกับงานวิชาการด้านวิชาการของสถาบัน
     ​       ​    ๔.๒.๘  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถาบัน
          
๕.  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านวัคซีน 
      ๕.๑  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     ​       ​   ๕.๑.๑  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านการแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และระดับปริญญาโททางด้านพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ขึ้นไป จากสถานศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
     ​       ​   ๕.๑.๒  มีความรู้ ความชำนาญ มีประสบการณ์ในตำแหน่งบริหารด้านวิชาการ ในหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือเอกชน มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
     ​        ​  ๕.๑.๓  มีความสามารถในด้านวิชาการ งานวิจัยด้านสุขภาพและผลงานเชิงประจักษ์มาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
     ​        ​  ๕.๑.๔  มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์และบริหารวิชาการขององค์กร
     ​       ​   ๕.๑.๕  มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการถ่ายทอดในระดับดี
มีความสามารถในการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
      .๑  ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
     ​        ​  ๕.๒.๑  บริหารจัดการโครงการหรือกิจกรรมของสถาบันรัพย์สินแห่งชาติที่ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนภายในและภายนอกประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยพัฒนา การประกันและควบคุมคุณภาพ การผลิตวัคซีน การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การตลาดด้านวัคซีน ตลอดจนด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
     ​        ​  ๕.๒.๒  สร้างภาพลักษณ์ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ต่อบุคคล หน่วยงาน องค์กรที่มีความเกี่ยวข้อง ในระดับต่างๆทั้งภายในและภายนอก และจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อประชาชนและสังคมตลอดจนสร้างและธำรงรักสาสัมพันธภาพของเครือข่ายด้านวัคซีน
     ​        ​  ๕.๒.๓  ประสาน ส่งเสริมธุรกิจและการตลาดด้านวัคซีน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อสร้างสนับสนุนให้มีการใช้วัคซีนที่ผลิตได้ในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนส่งออกวัคซีนที่ผลิตได้ไปยังต่างประเทศ
     ​        ​  ๕.๒.๔  จัดหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนกิจการด้านวัคซีนที่เกี่ยวข้อง เช่นการวิจัยพัฒนา การประกันและควบคุมคุณภาพ การผลิตวัคซีน การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตลอดจนการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
     ​        ​  ๕.๒.๕  พัฒนาระบบและบุคลากรโดยการวิเคราะห์ความต้องการ ฝึกอบรม ศึกษาต่อ บริหารทุนการศึกษา และฝึกอบรมของบุคลากรด้านวัคซีน จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพของบุคลากร ด้านวัคซีนทั้งสายวิชาชีพและสายสนับสนุน ตลอดจนวางแผนและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร และอื่นๆที่เกี่ยวข้องของสถาบันวัคซีนแห่งชาติและหน่วยงานเครือข่ายวัคซีน
     ​        ​  ๕.๒.๖  ให้คำปรึกษา แนะนำ จัดทำหรือพัฒนาคู่มือ เอกสาร และแนวทางการดำเนินงานด้านวัคซีนเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงจรพัฒนาวัคซีนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ให้สามารถดำเนินการวิจัยพัฒนา การผลิตการประกันและควบคุมคุณภาพ และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้ถูกต้อง และได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสมตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ กฎหมาย มาตรฐานการปฏิบัติตลอดจนข้อกำหนด อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น วิธีการดำเนินการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน การนำวัคซินชนิดใหม่มาบรรจุในแผนงานสร้างโลกสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น
     ​       ​   ๕.๒.๗  ดำเนินการ สนับสนุน ส่งเสริม และติดตามความก้าวหน้าการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวัคซีน เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานด้านวัคซีนภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
     ​       ​   ๕.๒.๘  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์กรของหน่วยงานเครือข่ายให้สามารถดำเนินการด้านวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การประสานให้มีการขยายกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานเครือข่ายที่จำเป็นบางหน่วยงาน เป็นต้น

๖.  หลักฐานการสมัคร
      ๖.๑  หลักฐานการสมัครทั่วไป
               ๖.๑.๑  ใบสมัครตามแบบฟอร์มของสถาบัน (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nvi.go.th)
               ๖.๑.๒  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป (ติดที่ใบสมัคร)
               ๖.๑.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
               ๖.๑.๔ สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาประกาศนียบัตร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
               ๖.๑.๕  สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
               ๖.๑.๖  หนังสือรับรองการทำงาน
               ๖.๑.๗  สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ได้แก่ ใบสำคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีชื่อหรือนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
      ๖.๒  หลักฐานการสมัครเฉพาะ
               ๖.๒.๑  หลักฐานแสดงถึงความสามารถ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับตำแหน่งระดับบริหารในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมาความยาวไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ A๔
               ๖.๒.๒  หลักฐานแสดงวิสัยทัศน์ เป้าหมายและในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัครความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A๔
               ๖.๒.๓  หลักฐานแสดงผลงาน หรือโครงการสำคัญที่รับผิดชอบในอดีตที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน
 
๗.  วิธีการสมัคร
       สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล์ nvi_hr@hotmail.com โดย ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสถาบัน www.nvi.go.th  หรือติดต่อ ขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการร สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ ๓๘ อาคาร ๔ ชั้น ๕ ตึกสถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๘๐-๙๗๒๙-๓๑ ต่อ ๖๐๒ โดยกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมส่งหลักฐานการสมัครที่กำหนด กรณีสมัครทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล์ให้ระบุหัวข้อว่า “สมัครสอบ (โปรดระบุตำแหน่งที่สมัคร)” พร้อมสแกนเอกสารทั้งหมดแนบมาในไฟล์เดียวกัน โดยสามารถ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. และกรณีสมัครทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราไปรษณีย์ เป็นสำคัญ
 
๘.  เงื่อนไขในการสมัคร
     พลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าเหตุใดก็ตามอันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศ รับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ โดยผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

๙.  เงื่อนไขการจ้าง
       ๙.๑ รองผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
               ๙.๑.๑  อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ ๘๐,๐๐๐ - ๑๖๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน หรือตามความเหมาะสม
               ๙.๑.๒ ให้มีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานระยะเวลา ๖ เดือน และประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด
               ๙.๑.๓  ระยะเวลาจ้าง ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ทำสัญญาปฏิบัติงานตามระยะเวลาในวาระการดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการ (วาระแรกของสัญญาสิ้นสุดวันที่  ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒)
             ๙.๑.๔  สวัสดิการและประโยชน์อื่นๆ เป็นไปตามระเบียบของสถาบัน
       ๙.๒  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านวัคซีน
               ๙.๒.๑  อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ ๔๗,๐๐๐ - ๑๒๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน หรือตามความเหมาะสม
               ๙.๒.๒  ให้มีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานระยะเวลา ๖ เดือน และประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด
               ๙.๒.๓  ระยะเวลาจ้าง ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านวัคซีน ทำสัญญาปฏิบัติงานฉบับที่ ๑ มีระยะเวลา ๑ ปี, ฉบับที่ ๒ มีระยะ ๒ ปี และฉบับที่ ๓ มีระยะเวลาคราวละ ๔ ปี
               ๙.๒.๔  สวัสดิการและประโยชน์อื่นๆ เป็นไปตามระเบียบของสถาบัน
 
๑๐.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลาและสถานที่
 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

 
ลำดับ การดำเนินการ รองผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการสำนักฯ
ประกาศรับสมัคร บัดนี้ - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ บัดนี้ - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
            
๑๑.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
         ๑๑.๑ คณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครจากใบสมัคร เอกสารหลักฐานประกอบ และประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการสถาบัน และลงประกาศในเว็บไซต์ของสถาบัน www.nvi.go.th และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่น่าพอใจตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ เห็นสมควรเท่านั้น
         ๑๑.๒ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเป็นสิ้นสุด
         ๑๑.๓ คณะกรรมการคัดเลือกฯ มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ การตีความหรือวินิจฉัยปัญหาของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ให้ถือเป็นที่สุด
                                               
                               ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 
                                               จรุง เมืองชนะ   
                                           (นายจรุง เมืองชนะ)
                                             ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ