อบรมเชิงปฏิบัติการ Chromatography for vaccine production

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Chromatography for Vaccine Production โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 51 คน ระหว่างวันที่วันที่ 27-28 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมนารายณ์

กำหนดการ

เวลา หัวข้อ เอกสารแนบ
วันที่ 27 มีนาคม 2560
8.30-8.45 Registration  
8.45-9.10 Opening
ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ
ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 
9.10-9.30 Introduction to the course/ program/ Objectives/ Evaluation
ดร.อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 
9.30-10.00 Introduction to CG Systems
Mr. Mok Wei Chuen บริษัท ยีอี เมดิคอล ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณสุมาลี ภูมิรัตนประพิณ บริษัท ยีอี เมดิคอล ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Download
10.00-10.30 Coffee Break  
10.30-11.30 Purification techniques: Gel filtration
Dr.Jonathan How บริษัท ยีอี เมดิคอล ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณศันสนีย์ อยู่จันทร์ บริษัท ยีอี เมดิคอล ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Download
11.30-12.30 Purification techniques: Ion exchange
Dr.Jonathan How บริษัท ยีอี เมดิคอล ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณนัทตินา วิริยวัฒน์ บริษัท ยีอี เมดิคอล ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Download
12.30-13.30 Lunch  
13.30-14.30 Hydrophobic interaction & reversed phase chromatography
Mr. Mok Wei Chuen บริษัท ยีอี เมดิคอล ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณศันสนีย์ อยู่จันทร์ บริษัท ยีอี เมดิคอล ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Download
14.30-15.00 Coffee Break  
15.00-16.00 Affinity chromatography
Mr. Mok Wei Chuen บริษัท ยีอี เมดิคอล ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Download
16.00-17.00 Purification Strategies
คุณนัทตินา วิริยวัฒน์ บริษัท ยีอี เมดิคอล ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Download
วันที่ 28 มีนาคม 2560
9.00-10.00 Analytical Strategies
ดร.ภญ.รจพร วัชโรทยางกูร ผู้เชี่ยวชาญอิสระ
Download
10.00-10.50 Scale-up and fine tuning
Mr. Mok Wei Chuen บริษัท ยีอี เมดิคอล ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 
10.50-11.15 Coffee Break  
11.15-12.30 Process hygiene
Mr. Krishna Karnati บริษัท ยีอี เมดิคอล ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 
12.30-13.30 Lunch  
13.30-14.10 Best Practice
Mr. Krishna Karnati บริษัท ยีอี เมดิคอล ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณสุมาลี ภูมิรัตนประพิณ บริษัท ยีอี เมดิคอล ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 
14.10-14.30 Column packing movie: lab scale to industrial scale
คุณสุมาลี ภูมิรัตนประพิณ บริษัท ยีอี เมดิคอล ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 
14.30-15.00 Coffee break  
15.00-16.00 Chromatography Application for Vaccine Quality Control
รศ.ดร.ภญ.มณีวรรณ สุขสมทิพย์
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Download
16.00-16.30 Introduction to practical work
Group 1: Influenza VLP Practice: Multimodality chromatography
ภก.ปรัชญา เจตินัย โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ
Group 2: AMPs (Antimicrobial peptides) Practice: Desalting and Ion Exchange techniques
รศ.ดร.ภญ.มณีวรรณ สุขสมทิพย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
วันที่ 29 มีนาคม 2560
9.00-10.00 System introduction and Preparation for lab practice, method creation
คุณสุมาลี ภูมิรัตนประพิณ
และทีมงานบริษัท ยีอี เมดิคอล ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 
10.00-10.30 Coffee break  
10.30-12.00 Practice as follows:
1. Sample preparation
2. Column preparation
3. Sample injection and running
Group 1: Influenza VLP Practice: Multimodality chromatography
ภก.ปรัชญา เจตินัย โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ
Group 2: AMPs (Antimicrobial peptides) Practice: Desalting and Ion Exchange techniques
รศ.ดร.ภญ.มณีวรรณ สุขสมทิพย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และวิทยากรทุกท่าน
 
12.30-13.30 Lunch  
13.30-16.00 4. Observe result
5. Interpretation and discussion
Group 1: Influenza VLP Practice: Multimodality chromatography
ภก.ปรัชญา เจตินัย โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ
Group 2: AMPs (Antimicrobial peptides) Practice: Desalting and Ion Exchange techniques
รศ.ดร.ภญ.มณีวรรณ สุขสมทิพย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และวิทยากรทุกท่าน
 
16.00-16.30 Evaluation and Certification
ดร.อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 

 

สามารถดาวน์โหลดไฟล์       กำหนดการ ได้ที่นี่